Radio Data System

 

 

 

                                                                             Program Service - PS - Názov programu

 

 

                                                             Program Type - PTY  - Typ programu   

 

 

                                         Enhanced Other Network - EON - Rozšírené informácie o iných sieťach

 

 

           Alternative Frequencies - AF - Zoznam alternatívnych frekvencií

 

 

                                                                                                 Music/Speech - M/S - Prepínač hudba/reč

 

 

                                        Emergency Warning System - EWS - Systém tiesňových výstrah

 

 

                Programme Identification - IP - Identifikačný kód

 

 

                            Traffic Program - TP - Identifikácia dopravného programu 

 

 

     In House data channel - IH - Informácia pre prevádzkovateľa vysielacej siete 

 

 

                                                                      Radio Text - RT - Rádiotext

 

 

                        Traffic Announcement - TA - Identifikácia dopravného hlásenia

 

 

                                                                                                          Clock Time - CT - Presný čas a dátum

 

 

                 Decoder Identification flag - DI - Identifikácia spôsobu dekódovania

 

 

                                                                                                                                                                    Jon Kortajarena, 1985 - Diesel

 

 

Informácie o RDS - Radio Data System 

                                                                                           

                                                                                           

- Funkcie prenosu doplnkových informácií - RDS [Radio Data System] -                                                                                            

                                                                                           

                                                                                           

broadcast.gif (1389 bytes)                                                                                            

                                                                                           

 

 

 

-------------               >>> PI - PS - AF - PTY - EON - RT - CT - TP - TA - M/S - IH - DI - EWS      

 

 

 R A D I O     D A T A     S Y S T E M

 

         Tento systém umožňuje prenos informačných údajov prostredníctvom FM

    vysielačov v pásme VKV II [87,5 - 108,0 MHz]. Informácie sú namodulované

    na pomocnej nosnej frekvencii 57 kHz, na kanáli rozhlasového vysielania,

    tak, že ich nie je počuť v rozhlasovom vysielaní.  Systém umožňuje maji-

    teľom  rozhlasových prijímačov, ktoré sú vybavené systémom RDS, využívať

    viacero služieb.

                  

    PI   Identifikačný kód [Programme Identification]

         Umožňuje prijímaču rozlíšiť štát a oblasť, kde je vysielaný rovnaký

         program a identifikuje vlastný program.

 

    PS   Názov programu [Program Service]

         Poskytuje informáciu o názve vysielacej stanice, ktorú zobrazuje na

         displeji prijímača [v rozsahu 8 alebo 7 písmen]. Názov programu mô-

         že byť statický  [napr.: FUNRADIO, _SRO_1__ , _REGINA_] alebo

         dynamický, ktorý v minulosti vysielali stanice Expres, Kiks a Dúha.

         Rádio Kiks vysielalo v minulosti v rámci dynamického PS: dátum, čas

         a názov stanice, ktorý  sa  menil v 5 a 15 sekundových intervaloch:

                       [K_I_K_S_12MAY99_THU2200_].

         V súčastnosti  je  na území Slovenska zakázané šíriť  dynamický PS,

         aby neodvádzal pozornosť vodičov motorových vozidiel.  Dynamický PS

         vysiela väčšina rádií v Poľsku, ktoré je možné prijímať aj na území

         Slovenska.  Poľské vysielače vysielajú v rámci dynamického PS napr.

         frekvenciu, názov lokality a vysielača, dátum, čas, telefónne číslo

         do štúdia, meno interpréta, názov skladby, počasie.  Na  niektorých

         vysielačoch sa môže vysielať v RDS aj iný PS, ktorý môže mať posun.

         Niektoré prijímače zobrazujú v rámci RDS iný PS, ktorý môže mať rô-

         zny posun na displeji [napr. “RADIO_FM“ - RADIOFM_],  alebo v ná-

         zve programu PS zobrazujú aj malé písmená.

          

    AF   Zoznam alternatívnych frekvencií [Alternative Frequencies]

         Umožňuje automatické prelaďovanie prijímačov v prípade ak sa zhorší

         alebo úplne stratí prijímaný signál.  Prijímač vybavený RDS automa-

         ticky preladí na inú alternatívnu frekvenciu, na  ktorej sa vysiela

         ten istý program.

 

    PTY  Typ programu [Program Type]

         Umožňuje voľbu typu programu [napríklad správy, kultúra, šport, po-

         pulárna alebo vážna hudba a pod.].  Typy programov sú očíslované od

         0 do 30. Číslo 31 je rezervované pre poplachové hlásenia určené pre

         širokú verejnosť.

 

    EON  Rozšírené informácie o iných sieťach [Enhanced Other Network]

         Poskytuje možnosť počúvania dopravných informácií,  ktoré sú vysie-

         lané aj na iných VKV vysielacích sieťach.  Poslucháč môže napríklad

         počúvať kazetový,  prípadne CD prehrávač alebo akúkoľvek rozhlasovú

         stanicu a keď v inej vysielacej sieti sú vysielané dopravné správy,

         prijímač sa automaticky naladí na stanicu  s  dopravnou informáciou

         a po skončení správy sa opäť vráti na pôvodnú stanicu alebo sa opäť

         zapne prehrávač. 

 

    RT   Rádiotext [Radio Text]

         Umožňuje zobrazovať na displeji prijímača ľubovoľný text, vysielaný

         zo štúdia [správy, inzeráty, reklamy, telefónne čísla a pod.].

 

    CT   Presný čas a dátum [Clock Time]

         Služba  poskytuje  presný čas  a  umožňuje autorádiám  a  niektorým

         tunerom  automaticky  naladiť  presný čas  [pri výpadku elektrickej

         energie,prípadne pri zmene letného a zimného času].

 

    TP   Identifikácia dopravného programu [Traffic Program]

         Indikuje,  že  na prijímanom programe sú vysielané dopravné správy.

         Slúži na automatické vyhľadávanie staníc, ktoré vysielajú vo svojom

         programe dopravné správy.  

 

    TA   Identifikácia dopravného hlásenia [Traffic Announcement]

         Poskytuje prijímaču informácie  o  začatí a ukončení vysielania do-

         pravných správ.  Prijímač sa automaticky prepne na príjem dopravné-

         ho hlásenia a po skončení sa automaticky vráti späť do pôvodnej po-

         lohy.

 

    M/S  Prepínač hudba/reč [Music/Speech]

         Umožňuje  uskutočniť  automatické  prepnutie – reguláciu hlasitosti

         prijímača pre hudbu a reč.

 

    IH   Informácia pre prevádzkovateľa vysielacej siete [In House data channel]

 

    DI   Identifikácia spôsobu dekódovania [Decoder Identification flag]

 

    EWS  Systém tiesňových výstrah [Emergency Warning System]

         Slúži  k  zabezpečeniu kódovania tiesňových správ, ktoré nemôžu byť

         z dôvodu  utajenia  plne  písomné.  Tieto správy budú vysielané len

         v krajných prípadoch núdze a budú prijímané  zvláštnymi prijímačmi,

         ktoré sa automaticky preladia na kanál prenášajúci núdzovú správu.

 

         Cez sieť VKV/FM vysielačov okruhu RTVS - Rádio Slovensko je v rámci

         RDS šírená služba EWS [spúšťanie sirén civilnej ochrany].

 

         TMC [Traffic Message Channel] - Kanál dopravných informácií

         vysielajú zatiaľ len stanice RTVS - Rádio Slovensko a Fun Rádio.

 

 

 RDS - Radio Data System:

 

 Stanica

PS

PI

 PTY

CT

AF

RT

TP

TA

EON

M/S

IH

DI

 RTVS - Rádio Slovensko

_SRO_1__

5201

 POP M

+

+

+

-

-

-

+

-

+

 RTVS - Rádio Regina Z

REGINA_Z

5560

 INFO

+

+

+

-

-

-

+

-

+

 RTVS - Rádio Regina S

REGINA_S

5960

 INFO

+

+

-

+

-

-

+

-

-

 RTVS - Rádio Regina V

REGINA_V

5D60

 INFO

-

+

-

+

-

-

-

-

-

 RTVS - Radio Devín

_DEVIN__

521B

 VARIED

-

+

+

-

-

-

+

-

+

 RTVS – Rádio_FM

RADIO_FM

5202

 OTHER M

+

+

+

+

+

+

+

-

+

 RTVS - Rádio Patria

_PATRIA_

5561

 INFO

+

+

-

+

-

-

-

-

-

 RTVS - RSI

__RSI___

5008

 INFO

-

+

+

-

-

-

+

-

+

 Fun Rádio

FUNRADIO

5340

 POP M

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 Rádio Vlna

__VLNA__

5218

 INFO

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 Rádio Anténa Rock

ANT.ROCK

5345

 ROCK M

+

+

+

+

+

-

-

-

+

 Rádio Jemné

JEMNE___

5354

 POP M

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 Rádio Europa 2

EUROPA_2

534F

 ROCK M

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 Radio The End

THE_END_

5073

 POP M

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 Rádio Viva

__VIVA__

5074

 POP M

+

+

+

+

+

-

+

-

+

 Rádio 7

RADIO7__

50B5

 POP M

-

+

+

+

+

+

+

-

+

 Rádio Best FM

BEST_FM_

5072

 POP M

+

+

+

+

+

-

-

-

-

 Rádio Jazz

JAZZ_FM_

5089

 JAZZ

+

+

+

+

+

-

-

-

+

 Rádio SiTy

**SITY**

5071

 POP M

+

+

+

+

+

-

-

-

-

 Rádio Expres

EXPRES__

521D

 POP M

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 Rádio Modra

MODRA___

508B

 POP M

+

+

+

+

+

+

+

-

-

 Záhorácke Rádio

ZAHORRAD

5091

 POP M

+

+

+

+

+

-

-

-

-

 Trnavaské Rádio

TRNAVSKE

5085

 POP M

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 Rádio Piešťany

PIESTANY

5087

 OTHER M

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 Rádio One

RADIOONE

50B4

 POP M

+

+

+

+

-

-

+

-

-

 Rádio One Rock 

ONE_ROCK

5080

 ROCK M

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 Rádio One Retro

RETRO___

50B8

 -

+

+

+

-

-

-

+

-

+

 Rádio Plus

”R-PLUS__

508E

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Rádio Yes

RADIOYES

5086

 -

-

+

+

+

+

-

-

-

-

 Rádio Muzika

=MUZIKA=

5566

 POP M

+

+

+

+

+

-

-

-

+

 Rádio Wow

WOW_90,4

5565

 POP M

+

+

+

+

+

+

+

-

-

 Rádio Beta

__BETA__

50B1

 POP M

+

-

+

+

+

+

+

+

+

 Rádio Frontinus

FRONTIN_

50B2

 POP M

+

+

+

+

+

+

+

-

+

 Rádio Rebeca

_REBECA_

508C

 ROCK M

+

+

+

+

+

-

-

-

-

 Rádio Liptov

_LIPTOV_

50B7

 POP M

+

+

+

+

+

+

+

-

+

 Rádio Lumen

_LUMEN__

5343

 POP M

-

+

+

+

+

+

+

-

+

 Rádio Roma

__ROMA__

5357 

 POP M

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 Rádio Košice

_KOSICE_

535A

 ROCK M

+

+

+

+

+

-

+

+

+

 Rádio Šport

”_SPORT__

50D3

 POP M

+

+

+

+

+

+

+

+

-

 Kiss Rádio

K_I_S_S_

5352

 POP M

+

+

+

+

+

-

+

+

+

 Sky Rádio

SKYRADIO

50E2

 POP M

+

-

+

+

+

-

+

-

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Podrobnejšie info o RDS: www.rds-tmc.cz + www.rds.org.uk

 

------------- 

 

Informácie o RDS zostavil: Walter Giba, Prešov

walter.giba@post.sk

www.power.szm.sk

© 2000 WALTER

 

- Aktualizované: 01. apríl 2019 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

broadcast.gif (1389 bytes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Peugeot 4007 2.2 Hdi