broadcast.gif (1389 bytes) 

coraçăo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kate Beckinsale, 1973

   

 

 

 

 

- LOKALITY, VÝŠKOVÉ KÓTY A SÚRADNICE [WGS-84] UMIESTNENIA VYSIELAČOV -

 

 

 05/2019                                 www.power.szm.sk                    walter.giba@post.sk

 

Vyhľadávanie stanovíšť vysielačov pomocou geografickej súradnicovej siete WGS 84

Svetový geodetický systém 1984 - World Geodetic System 1984

GPS - Global Positioning System, WGS 84

 

 

Názvy stanovíšť vysielačov sú uvedené podľa súradníc WGS 84 [LON, LAT], podľa názvov lokalít, vrchov, výškových kót a trigonometrických bodov v mapách VKÚ [Vojenský kartografický ústav Harmanec],  GKÚ [Geodetický a kartografický ústav Bratislava], ÚGKK [Úrad geodézie, kartografie a katastra SR] a názvy prihraničných vysielačov v okolitých štátoch podľa máp VKÚ a Marco Polo.

 

Pre presné určenie stanovišťa vysielača je vhodné použiť turistické mapy 1 : 50 000 VKÚ [Vojenský kartografický ústav Harmanec] alebo Podrobný autoatlas Slovenská republika 1 : 100 000 VKÚ.

Tieto mapy obsahujú súradnicovú sieť v systéme WGS 84 - v súčasnosti

najbežnejšie používaný súradnicový systém na svete.

 

Družicový navigačný systém globálneho určovania polohy GPS, ktorý pracuje so súradnicami systému WGS 84, označovaný tiež NAVSTAR (Navigation System using Time and Ranging) bol pôvodne budovaný od r. 1973 pre potreby armády USA. Dnes je už využívaný aj na komerčné účely. Umožňuje presné určenie polohy ľubovoľného počtu statických, alebo aj rýchlo sa

pohybujúcich objektov.

 

 

   Kozmický segment tvorí 21 až 28 satelitov obiehajúcich okolo Zeme vo výške približne 20 200 km. Plnú konfiguráciu tvorí 24 satelitov. Satelity obiehajú po kruhových obežných dráhach, štyri na jednej dráhe s dobou obehu približne 11 hod. 58 min.. Každý satelit vo svojej navigačnej správe, okrem iných údajov, vysiela i parametre svojej dráhy, (efemiridy), z ktorých je možné vypočítať polohu - súradnice (x, y, z) družice.

 

   Pozemný riadiaci segment sa skladá z hlavnej riadiacej stanice, z monitorovacích staníc a zo staníc pre komunikáciu s družicami. Na základe informácií z monitorovacích staníc, ktoré prijímajú signály zo satelitov, sa v riadiacom centre vypočítajú parametre dráh jednotlivých družíc a parametre hodín družíc. Tieto sa potom pomocou komunikačných staníc vysielajú späť na satelity a odtiaľ k užívateľovi.

   Každý GPS prijímač z užívateľského segmentu využíva presný čas a informácie o polohe vysielané týmito satelitmi na výpočet súradnicovej polohy. Celý systém bol navrhnutý tak, aby nepretržite po celých 24 hodín bolo viditeľných nad obzorom 5-8 satelitov, maximálne 12. Na určenie polohy (2D) pre váš prijímač z uživateľského segmentu postačujú údaje z 3 satelitov, pokiaľ chceme poznať i nadmorskú výšku (3D) potrebujeme údaje zo 4 a viacerých satelitov. Podmienkou je, že na satelity musí byť “vidieť“. Nie je možné určiť polohu v podzemí, v tuneli a pod.

 

   Užívateľský segment predstavujú GPS prístroje-prijímače. Tieto sa podľa určenia rozdeľujú na navigačné prijímače, prijímače na zber údajov pre GIS (presnosť 1-5 m), geodetické prijímače (presnosť až milimetrová), prijímače pre časovú synchronizáciu a pod.

   Pre bežného užívateľa sú určené navigačné GPS prijímače. Základným údajom, ktorý poskytuje každý navigačný GPS prijímač, je informácia o aktuálnej polohe v súradnicovom systéme LAT/LON s mapovým dátumom WGS 84.

 

   Presnosť GPS. S týmto systémom sa dajú dosahovať rôzne presnosti, až milimetrové pri geodetických prácach. Bežný užívateľ s navigačným GPS prijímačom môže dosiahnuť presnosť približne 10-15 m.

 

   GPS prijímače. V súčasnosti je na trhu široká ponuka GPS prijímačov. Rozsah možností a ich použitia závisí od typu prijímača a príslušenstva. Pred kúpou GPS prijímača sa odporúča podrobne sa oboznámiť s rozsahom možností jeho použitia a podrobne sa oboznámiť s návodom na použitie.

   Najjednoduchšie a najlacnejšie GPS prijímače poskytujú údaje na 3 obrazovkách: jedna z nich udáva polohu s rozložením viditeľných satelitov a ďalšie dve sú navigačné. Pracujú na dve 1,5 V ceruzkové batérie nepretržite 24 hodín. Nemajú žiadny výstup ani možnosť prijať korekciu DGPS (odstránenie chyby SA). Ak požadujeme od GPS prijímača väčší počet navigačných údajov (napr. informácie o polohe a čase pre autopilota, zálohovanie polohových bodov na PC, dosiahnutie presnosti 10-15 m v reálnom čase - príjem korekcie DGPS, čas východu a západu slnka, teplotu prostredia na mieste, kde sa nachádzame a pod.) sú k tomu určené ďalšie GPS prijímače cenovo náročnejšie Všetky GPS prijímače je možné napájať z externého zdroja a uložiť do otočného stojana (i v aute).

   Ak získate GPS prijímač, za poskytované údaje sa neplatia žiadne poplatky.

   K plnohodnotnému využitiu GPS prijímačov potrebujete ešte jednu nevyhnutnú pomôcku, a to mapu s vyznačenou súradnicovou sieťou systému WGS 84.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypočítajte si parametre vášho spoja

 

Výpočet vzdialenosti, Výpočet výškového profilu: GPS súradnice alebo mapa: TU!

 

 

 

 

 

Anténový smerovač v mobilnom telefóne

 

Aplikácia slúži na smerovanie DVB-T antén na území Slovenska. Aplikácia pracuje na základe zistenia aktuálnej GPS polohy, výpočtu vzdialeností k vysielačom zo vstavanej databázy, ktoré sú nasledne usporiadané vzostupne podľa vzdialenosti a po zvolení príslušného vysielača sa zobrazuje smer k nemu, ktorý umožní natočiť vhodným smerom televíznu anténu. Program v okolí správneho smeru signalizuje natočenie aj vibračným signálom. Program obsahuje databázu slovenských, českých, rakúskych, maďarských, poľských a ukrajinských vysielačov, ktoré boli dokumentované v čase kompilovania programu. Freeware pre privátne použitie (v prípade komerčného použitia kontaktujte

prosím firmu AVIR - www.avir.sk). Platforma: Android 2.1 a vyššie, Aktuálna verzia: 1.36 © 2011 AVIR, s.r.o., Pezinok

 

Prevziať softvér [free]: TU!

 

Správne nasmerovanie prijímacej antény je veľmi dôležité pre bezproblémový príjem DVB-T.

 

 

 

Umiestnenia vysielačov - výškové kóty, trigonometrické body, kóty základní stožiarov

 

Vysielače nie sú vždy umiestnené na úplnom vrchole kopca (výšková kóta, trigonometrický bod - ale ani tie nemusia byť na úplnom vrchole kopca). Základne stožiarov sú v niektorých prípadoch umiestnené aj niekoľko metrov alebo desiatok metrov nižšie pod vrcholom, ale možu byť umiestnené aj na úrovni výškovej kóty alebo trigonometrického bodu, prípadne aj vyššie. V zoznamoch Telekomunikačného úradu SR sú uvedené väčšinou tzv. koordinačné nadmorské výšky a tak na jednom kopci ide aj o viacero rozdielnych nadmorských výšok uvedených pri koordinovaní rôznymi stanicami, ale základňa vysielača môže byť v skutočnosti umiestnená aj nižšie ako udávajú koordinačné hodnoty. Napr. na kótu Banská Štiavnica - Sitno boli skoordinované TV kmitočty v rámci medzinárodného plánu Stockholm 1961 [ST-61] na pomyselné body vo výškach 1002, 1006 a 1009 m n. m., DVB-T kmitočty Geneva 2006 [GE-06] na pomyselný bod 1009 m n. m. a VKV II - FM kmitočty v rámci Geneva 1984 [GE-84] na pomyselný bod 1002 m n. m. a v skutočnosti sa vysiela z TVS Sitno so základňou stožiara vo výške 991 m n. m. a anténové systémy sú vo výškach: DVB-T + 42,8 + 60 + 68 m, FM + 53 m, TV + 36 + 38 + 71,8 m. Trigonometrický bod vrchu Sitno je vo výške 1009,2 m n. m., ale ani to nemusí byť úplný vrchol kopca. V nasledujúcich zoznamoch sú uvedené nadmorské výšky základní stožiarov alebo objektov (administratívne budovy, obytné domy, komíny, silážne veže...) na ktorých sú umiestnené vysielače. Výškové kóty a trigonometrické body kopcov sú uvedené v spodnej časti pod vysvetlivkami.

 

 

V turistických mapách VKÚ sú rozhlasové a televízne stožiare graficky označené ako dôležité orientačné body.

 

 

Nadmorské výšky základní stožiarov televíznych vysielacích stredísk (TVS), rozhlasových vysielacích stredísk (RVS),

retranslačných rádioreléových staníc (RRS) a televíznych prevádzačov (TVp) sú uvedené podľa údajov spoločnosti Towercom.

 

 

Zoznam stanovíšť je zoradený podľa regiónov a krajov.

 

 

 FM/VKV vysielače:

 

      Lokalita - vysielač, nadmorská výška umiestnenia                              Plánovaná stanica [Súradnice WGS 84]

 

1.                Bratislava - Devínska Nová Ves - Eisnerova ul. 64 - Tesco - Obchodné centrum Glavica, 166 m     [16E5920  48N1218]

2.                Bratislava - Devínska Nová Ves - Rovnica - vodojem, 238 m                                       [16E5859  48N1158]

3.                Bratislava - Devínska Nová Ves - Ul. P. Horova - obytný dom, 185 m                         VIVA [18E5848  48N1210]

4.                Bratislava - Devínska Nová Ves - Ul. P. Horova - obytný dom, 186 m                              [16E5836  48N1212]

5.                Bratislava - Dúbravka - Bilikova ul. - administratívna budova, 225 m - nevyužitý vysielač       [17E0226  48N1113]

6.                Bratislava - Dúbravka - Hanulova ul. 5/b - AT&T - administratívna budova, 218 m                 [17E0236  48N1042]

7.                Bratislava - Dúbravka - Kudlákova ul. 1 - obytný dom, ? m - nevyužitý vysielač                  [  E        N    ]

8.                Bratislava - Dúbravka - Saratovská ul. 22 - obytný dom, 229 m - nevyužitý vysielač              [17E0208  48N1130]

9.                Bratislava - Dúbravka - Ul. J. Alexyho 1/a - obytný dom, 225 m                                  [17E0226  48N1113]

10.            Bratislava – Dúbravka - Ul. M. Schneidera-Trnavského 18 - obytný dom, 235 m                     [17E0220  48N1104]

11.            Bratislava - Dúbravka – Ul. Pri kríži 16 - obytný dom, 231 m                                    [17E0156  48N1143]

12.            Bratislava - Hradný vrch - Drotárska ul. 7 - obytný dom, 257 m                                  [17E0523  48N0911]

13.            Bratislava - Hradný vrch - Haydnova ul. - obytný dom, 257 m - nevyužitý vysielač                [17E0523  48N0909]

14.            Bratislava - Hradný vrch - stožiar, 258 m - nevyužitý vysielač                                  [17E0554  48N0915]

15.            Bratislava - Kamzík, 433,3 m                                                                    [17E0543  48N1056]

16.            Bratislava - Mlynské Nivy - Karadžičova ul. 8 - City Business Center I - admin. budova, 148 m   [17E0737  48N0856]

17.            Bratislava - Nové Mesto - Račianska ul. - Železničná stanica BA predmestie, 143 m - nevyuž. vys.[17E0803  48N1110]

18.            Bratislava - Nové Mesto - Turbínová ul. 3 - Tepláreň Brat. teplárenská - komín, 142 m - nev.vys.[17E0858  48N1033]

19.            Bratislava - Nové Mesto - Tomášikova ul. 64 - Lakeside Park I - administratívna budova, 135 m [17E0836  48N1022]

20.            Bratislava - Nové Mesto - Vajnorská ul. 100/a - Millennium Tower I - administrat. budova, 151 m [17E0829  48N1006]

21.            Bratislava - Nové Mesto - Vajnorská ul. 100/b - Millennium Tower II - administr. budova, 151 m  [17E0825  48N1012]

22.            Bratislava - Petržalka - Iľjušinova ul. 2 - Sortec Elektronic, 140 m - nevyužitý vysielač       [17E0604  48N0643]

23.            Bratislava - Petržalka - Kopčianska ul. 10 - Vienna Gate - Veža Vienna - adminis. budova, 136 m [17E0551  48N0718]

24.            Bratislava - Petržalka - Krasovského ul. 13 - DIC - administratívna budova, 145 m               [17E0701  48N0757]

25.            Bratislava - Petržalka - Kutlíkova ul. 17 - Technopol - administratívna budova, 136 m           [17E0639  48N0640]

26.            Bratislava - Petržalka - Ševčenkova ul. 32 - Daňový úrad - admin. budova, 137 m - nevyužitý vys.[17E0611  48N0714]

27.            Bratislava - Petržalka - Viedenská cesta 7 - Incheba - administratívna budova, 136 m -nev. vys. [17E0602  48N0802]

28.            Bratislava - Rača - Račianska ul. 153/a - Reding Tower 2 - AB, 142 m                            [17E0807  48N1123]

29.            Bratislava - Ružinov - Bajkalská ul. 28 - Forum Business Center I - administrat. budova, 144 m  [17E0857  48N0853]

30.            Bratislava - Ružinov - Nevädzová ul. 6 - Obchodné centrum Retro Shopping, 139 m - nevyužitý vys.[17E0931  48N0908]

31.            Bratislava - Staré Mesto - Mýtna ul. 1 - Slovenský rozhlas - pyramída, 150 m                    [17E0651  48N0915]

32.            Bratislava - Tunel Sitina - severozápadný portál, 197 m, dĺžka SV tunela: 1415 m                [  E        N    ]

33.            Bratislava - Tunel Sitina - juhovýchodný portál, 168 m, dĺžka JZ tunela: 1440 m                 [  E        N    ]

34.            Bratislava - Zlaté Piesky - Cesta na Senec 2/A - Shopping Palace - Autokino - parkovisko, 135 m [17E1036  48N1112]

35.            Senec - Námestie 1. mája - administratívna budova, 137 m - nevyužitý vysielač                   [17E2405  48N1317]

36.            Senec - Ul. J. Jesenského 2 - obytný dom, 139 m                                                 [17E2354  48N1317]

37.            Modra - Búrky - Horná ul., 259 m                                                                [17E1836  48N2043]

38.            Stupava - Moyzesova ul. 3/III - obytný dom, 175 m                                               [17E0140  48N1601]

39.            Malacky - Radlinského ul. 1 - Mestský úrad - administratívna budova, 165 m                      [17E0113  48N2611]

40.            Borský Mikuláš - Dubník, 286,5 m                                                                [17E1339  48N3539]

41.            Borský Mikuláš - Mária Magdaléna, 270 m - nevyužitý vysielač                                    [17E1359  48N3539]

42.            Senica - Priemyselná ul. 284 - Belar-Záhoran - silážna veža, 207 m                              [17E2118  48N4014]

43.            Senica - Robotnícka ul. 57 - obytný dom, 205 m                                                  [17E2145  48N4040]

44.            Senica - Štefánikova ul. 723 - obytný dom, 203 m                                                [17E2157  48N4051]

45.            Skalica - Clementisova ul. 57 - obytný dom, 176 m - plánovaná prekoordinácia ZÁHORÁCKE RÁDIO    [17E1328  48N5038]

46.            Skalica - Clementisova ul. 57 - obytný dom, 176 m - notifikácia ITU 2011                        [17E1328  48N5038]

47.            Skalica - Holíč - Hrebeň - vodojem, 230 m                                             ZÁHORÁCKE [17E1028  48N4756]

48.            Skalica - Mazúrova ul. 1151/1 - obytný dom, 178 m                                               [17E1333  48N5030]

49.            Dunajská Streda - Bacsákova ul. 247 - TKB - RRS - stožiar, 112 m                                [17E3707  47N5944]

50.            Dunajská Streda - Námestie Á. Vámbéryho 53/10 - obytný dom, 113 m - nevyužitý vysielač          [17E3701  47N5901]

51.            Dunajská Streda - Námestie priateľstva 39 - komín, 113 m - nevyužitý vysielač                   [17E3755  47N5925]

52.            Galanta - Drevená ul. 766/1 - Agrisem - silážna veža, 118 m                                     [17E4342  48N1107]

53.            Trnava - Coburgova ul. 84 - TAZ [bývalý objekt] - Trnavská tepláreň - komín, 150 m              [17E3405  48N2139]

54.            Trnava - Jaslovské Bohunice - Atomová elektráreň - Slovenský hydrometeorologický ústav, 175 m   [17E3949  48N2910]

55.            Hlohovec - Dvorníky - Horné Borody - Transpetrol - stožiar, 243 m                               [17E4611  48N2041]

56.            Hlohovec - Šianec, 268 m - nevyužitý vysielač                                                   [17E4718  48N2447]

57.            Piešťany - Vrbové - Pod Malou Pecou - Baraní majer, 299 m                                       [17E4125  48N3724]

58.            Piešťany - Vrbové - Semenárska ul. 1310 - Korekt Metal - komín, 175 m                           [17E4359  48N3707]

59.            Piešťany - Vrbovská cesta 19 - Agropodnik Trnava - silážna veža, 161 m                          [17E4845  48N3528]

60.            Nové Zámky - Budovateľská ul. 2 - administartívna budova, 114 m - nevyužitý vysielač            [18E1055  47N5836]

61.            Nové Zámky - Dvorská cesta - Tepláreň - komín, 116 m                                            [18E1125  47N5901]

62.            Nové Zámky - Holica - Retranslačná rádioreléová stanica, 182 m - nevyužitý vysielač             [18E1613  47N5134]

63.            Nové Zámky - Komárňanská cesta 3 - Elektrosvit - komín, 115 m                                   [18E1012  48N0019]

64.            Nové Zámky - Tehlové - Tekvičné pole, 110 m                                                     [18E0649  47N5835]

65.            Štúrovo - Belá - Pod lesom, 251 m                                                               [18E3629  47N5012]

66.            Štúrovo - Jesenského ul. 68 - obytný dom, 114 m                                                 [18E4312  47N4724]

67.            Štúrovo - Modrý vrch, 250,7 m + notifikácia ITU                                                 [18E3838  47N4934]

68.            Levice - Mýtne Ludany - Šikloš - Vápnik - MMDS Satro - stožiar, 273 m                           [18E3840  48N1057]

69.            Levice - Mýtne Ludany - Šikloš - Vápnik - rozhľadňa, 260 m - nevyužitý vysielač                 [18E3835  48N1058]

70.            Levice - Veľká Vápenná - Transpetrol - stožiar, 345 m                                           [18E2829  48N1549]

71.            Levice - Rybníky IV - Mochovská ul. 7 - Tepláreň - komín, 155 m - nevyužitý vysielač            [18E3556  48N1150]

72.            Levice - Dopravná ul. 11 - obytný dom, 158 m - nevyužitý vysielač                               [18E3550  48N1236]

73.            Levice - Sládkovičova ul. 24 - TKB - GSM Telekom - stožiar, 160 m                               [18E3620  48N1248]

74.            Nitra - Akademická ul. 8 - Autocvičisko SPU - Autokino, 155 m - nevyužitý vysielač              [18E0601  48N1825]

75.            Nitra - Borina - Šibeničný vrch, 210 m - nevyužitý vysielač (pôvodný plán prekordinácie Viva)   [18E0411  48N1808]

76.            Nitra - Hollého ul. 6 - obytný dom, 160 m                                                       [18E0411  48N1830]

77.            Nitra - Hviezdna ul. 2 - obytný dom, 160 m                                                      [18E0456  48N1836]

78.            Nitra - Jarok, 235 m                                                                         SV [17E5925  48N1708]

79.            Nitra - Morušova ul. - Kostol sv. Urbana - veža, 230 m                                          [18E0555  48N1950]

80.            Nitra - Rastislavova ul. 12 - Metalex - komín, 150 m                                            [18E0240  48N1921]

81.            Nitra - Sídlisko Klokočina - Kmeťova ul. 687 - vodojem, 229 m                                   [18E0303  48N1805]

82.            Nitra - Sídlisko Klokočina - Na Hôrke 2 - obytný dom, 220 m                                     [18E0302  48N1812]

83.            Nitra - Ul. B. Slančíkovej 1 - Študentský domov UKF - Univerzity Konštantína Filozofa           [18E0542  48N1844]

84.            Nitra - Zobor, 552 m                                                                            [18E0623  48N2039]

85.            Nitra - Zobor - Vrcholová stanica lanovky [ex], 530 m - nevyužitý vysielač                      [18E0617  48N2033]

86.            Topoľčany - Norovce - Hranča - GSM Orange - stožiar, 244 m                                      [18E1114  48N3656]

87.            Topoľčany - Obchodná ul. 1 - administratívna budova, 175 m - nevyužitý vysielač                 [18E1017  48N3338]

88.            Topoľčany - Pílska ul. 7 - SOŠ drevárska, 195 m                                                 [18E0959  48N3357]

89.            Topoľčany - Pílska ul. 9 - administratívna budova, 180 m                                    WOW [  E        N    ]

90.            Topoľčany - Súlovce - vodojem, 250 m                                                            [18E1011  48N2740]

91.            Zlaté Moravce - Chyzerovce - Palárikova ul. 29 - stožiar, 201 m                                 [18E2326  48N2201]

92.            Zlaté Moravce - Priemyselná ul. 9 - Agrostyro - komín, 190 m - nevyužitý vysielač               [18E2247  48N2318]

93.            Zlaté Moravce - Topoľčianky - Kamenec - TV prevádzač, 295 m - nevyužitý vysielač                [18E2629  48N2523]

94.            Zlaté Moravce - Diely na Beňadickej ceste - vodojem, 227 m                                      [18E2435  48N2247]

95.            Myjava - ?, ? m                                                                          EXPRES [  E        N    ]

96.            Stará Turá - Nám. Dr. A. Schweitzera 194 - Chirana T.Injecta - administratívna budova, 275 m    [17E4149  48N4624]

97.            Nové Mesto nad Váhom - Piešťanská ul. 1202/44 - Emerson - administratívna budova, 183 m         [17E5010  48N4438]

98.            Nové Mesto nad Váhom - Prepadlík, 274 m - nevyužitý vysielač                                    [17E5046  48N4657]

99.            Nové Mesto nad Váhom - Skalka I, 352 m                                                          [17E4758  48N4409]

100.        Nové Mesto nad Váhom - Skalka II, 280 m                                                         [17E4821  48N4400]

101.        Nové Mesto nad Váhom - Veľká Javorina, 969 m                                                    [17E4041  48N5130]

102.        Nové Mesto nad Váhom - Banská ul. 1 - komín, 182 m                                              [17E4944  48N4434]

103.        Trenčín - Drietoma - Hradište - TVp, 310 m                                                      [17E5828  48N5312]

104.        Trenčín - Kozí vrch, 363 m                                                                      [18E0321  48N5208]

105.        Trenčín - Nad oborou, 654,9 m                                                                   [18E0205  48N5930]

106.        Trenčín - Nad oborou II - Javorník, 640 m - nevyužitý vysielač                                  [18E0214  48N5921]

107.        Trenčín - Sídlisko Juh - Saratovská ul. 2 - obytný dom, 250 m - nevyužitý vysielač              [18E0227  48N5225]

108.        Trenčín - Trenčiansky hrad - Veža Matúša Čáka, 320 m                                            [18E0310  48N5343]

109.        Trenčín - Vajanského ul. 6 - Obchodné centrum Laugarício, 214 m                                 [18E0216  48N5335]

110.        Trenčín - Záblatie - Rúbanisko I, 277 m                                                         [17E5930  48N5427]

111.        Trenčín - Záblatie - Rúbanisko II, 273 m                                                        [17E5930  48N5427]

112.        Trenčín - Zlatovce - Hlavná ul. 1038 - silážna veža, 205 m - nevyužitý vysielač                 [  E        N    ]

113.        Dubnica nad Váhom - Horné Srnie - Kremenica - TV prevádzač, 350 m                               [18E0705  48N5927]

114.        Dubnica nad Váhom - Kollárova ul. 1308/34 - obytný dom, 249 m                                   [18E1042  48N5748]

115.        Púchov - Ul. Kpt. Jaroša - Poľnonákup Agrozon - silážna veža, 270 m                             [18E1941  49N0629]

116.        Považská Bystrica - Centrum 1/1 - Obvodný úrad - administratívna budova, 280 m                  [18E2639  49N0654]

117.        Považská Bystrica - Centrum 1/1 - Obvodný úrad - administratívna budova, 280 m – notifik. ITU   [18E2639  49N0654]

118.        Považská Bystrica - Hôrka, 475 m                                                                [18E2625  49N0800]

119.        Považská Bystrica - Považské Podhradie - Vyšehrad - Vysoké, 570 m                               [18E2641  49N0842]

120.        Považská Bystrica - Sídlisko Rozkvet - Bernolákova ul. 2073 - obytný dom, 350 m                 [18E2616  49N0632]

121.        Považská Bystrica - Ul. Ľ. Štúra 5/9 - Hotel Manín, 290 m                                       [18E2640  49N0658]

122.        Považská Bystrica - Vrch Helena - vodojem, 389 m - nevyužitý vysielač                           [18E2655  49N0609]

123.        Považská Bystrica - Vrch Helena, 380 m - nevyužitý vysielač                                     [18E2639  49N0620]

124.        Považská Bystrica - ?, ? m                                                            FRONTINUS [  E        N    ]

125.        Kotešová - Bytča - Záhradniská - TVp, 430 m                                                     [18E3640  49N1450]

126.        Bánovce nad Bebravou - Hollého ul. 1190/48 - Kovyt - komín, 234 m                               [18E1554  48N4325]

127.        Bánovce nad Bebravou - Sládkovičova ul. 1172/34 - obytný dom, 213 m                             [18E1534  48N4316]

128.        Bánovce nad Bebravou - Trenčianska cesta 597/24 - administratívna budova, 200 m                 [18E1456  48N4338]

129.        Partizánske - Brodzany - Dzigolky, 299 m                                                        [18E2142  48N3652]

130.        Partizánske - Námestie SNP 215/7 - obytný dom, 191 m                                            [18E2229  48N3729]

131.        Partizánske - Nitrianska cesta 60 - administratívna budova, 195 m - nevyužitý vysielač          [18E2222  48N3741]

132.        Partizánske - Ul. Gen. Svobodu 1069/4 - OC Vipo - administratívna budova, 186 m - nevyuž. vys.  [18E2211  48N3737]

133.        Prievidza - Baňa Cigeľ, 462 m - notifikácia ITU                                                 [S-42:18E38 48N42]

134.        Prievidza - Bojnice - Hotel Športcentrum, 373 m                                                 [18E3350  48N4629]

135.        Prievidza - Bojnice - Ul. Zámok a okolie 3 - Hotel Regia, 305,8 m - nevyužitý vysielač          [18E3431  48N4630]

136.        Prievidza - Bojnice - Vendelín - TV prevádzač, 340 m                                            [18E3444  48N4709]

137.        Prievidza - Bralová skala - GSM Telekom - stožiar, 826 m                                        [18E4857  48N4550]

138.        Prievidza - Kuní vrch, 1080 m                                                                   [18E3742  48N3855]

139.        Prievidza - Markušová, 614 m                                                                    [18E4033  48N4430]

140.        Prievidza - Podhradie - JZ od obce, 600 m - notifikácia ITU 2011                                [S-42:18E38 48N41]

141.        Prievidza - Staré mesto - Poľnonákup Hornonitran - silážna veža, 271 m                          [18E3656  48N4539]

142.        Handlová - Ráztočno - Súš - TV prevádzač, 750 m                                                 [18E4729  48N4611]

143.        Handlová - Vodojem, 515 m                                                                       [18E4618  48N4405]

144.        Handlová - Okružná ul. 1860/7 – obytný dom, ? m - koordinácia WOW                               [  E        N    ]

145.        Žilina - Dubeň I, 520 m                                                                         [18E4509  49N1402]

146.        Žilina - Dubeň II, 569 m                                                                        [18E4619  49N1356]

147.        Žilina - Háj, 420 m - notifikácia ITU                                                           [S-42:18E42 49N12]

148.        Žilina - Hájik - Biely vrch - vodojem, 443 m                                                    [18E4155  49N1258]

149.        Žilina - Krížava, 1449 m                                                                        [18E4913  49N0545]

150.        Žilina - Námestie Ľ. Štúra 2 - Hotel Slovakia, 351 m                                            [18E4417  49N1313]

151.        Žilina - Považský Chlmec - Na Hôrke - vodojem, 438 m                                     PORTUS [18E4357  49N1452]

152.        Žilina - Považský Chlmec - Na Hôrke, 408 m - nevyužitý vysielač                                 [  E        N    ]

153.        Žilina - Sídlisko Hájik - Petzvalova ul. 41 - obytný dom, 409 m - nevyužitý vysielač            [18E4234  49N1242]

154.        Žilina - Straník II, 769 m                                                                      [18E4944  49N1414]

155.        Žilina - Športová ul. 2 - Hotel Holiday Inn, 348 m                                              [18E4430  49N1347]

156.        Žilina - Športová ul. 5 - Zimný štadión - Autokino, 348 m - nevyužitý vysielač                  [18E4432  49N1345]

157.        Žilina - Ul. A. Rudnaya 21 - VURAL - administratívna budova, 360 m - nevyužitý vysielač         [18E4426  49N1243]

158.        Žilina – Ul. Vysokoškolákov 4 - Dom techniky - Hotel Garni, 353 m                               [18E4457  49N1247]

159.        Žilina - Veľká lúka, 1475 m - nevyužitý vysielač                                                [18E4850  49N0527]

160.        Žilina - Veľké hradisko - Snoh, 637 m                                                           [18E4055  49N1334]

161.        Žilina - Zástranie - Straník I - TV prevádzač, 770 m                                            [18E4938  49N1413]

162.        Dolný Hričov - Bytča - Záhradniská - TV prevádzač, 430 m - nevyužitý vysielač                   [18E3640  49N1450]

163.        Dolný Hričov - Oblazov - Záhradniská - Záhrady, 430 m                                           [18E3644  49N1450]

164.        Terchová - Rovná hora - Salaš Syrex, 774 m                                                      [19E0615  49N1556]

165.        Terchová - Rovná hora, 809 m - nevyužitý vysielač                                               [19E0619  49N1606]

166.        Čadca - Drahošanka, 629 m                                                                       [18E4917  49N2731]

167.        Čadca - Jurošovský vrch I, 626 m                                                                [18E4600  49N2710]

168.        Čadca - Jurošovský vrch II, 546 m                                                               [18E4620  49N2650]

169.        Čadca - Krkoškovci - TV prevádzač, 559 m - notifikácia ITU                                      [18E4650  49N2535]

170.        Čadca - Liškovci - TV prevádzač, 593 m - notifikácia ITU                                        [18E4826  49N2711]

171.        Čadca - Tunel Horelica - východný portál, ? m, dĺžka tunela: 605 m                              [  E        N    ]

172.        Čadca - Tunel Horelica - západný portál, ? m, dĺžka tunela: 605 m                               [  E        N    ]

173.        Čadca - ?, ? m                                                   RTVS - REGINA BB, RTVS - DEVÍN [  E        N    ]

174.        Svrčinovec - Tunel Svrčinovec - východný portál, ? m, dĺžka tunela: 420 m                       [  E        N    ]

175.        Svrčinovec - Tunel Svrčinovec - západný portál, ? m, dĺžka tunela: 420 m                        [  E        N    ]

176.        Skalité - Poľana - Rucková II - MMDS - stožiar, 637 m                                           [18E5436  49N2952]

177.        Skalité - Tunel Poľana - východný portál, ? m, dĺžka tunela: 898 m                              [  E        N    ]

178.        Skalité - Tunel Poľana - západný portál, ? m, dĺžka tunela: 898 m                               [  E        N    ]

179.        Martin - Bystrička - Krásna, 621 m                                                              [18E5219  49N0411]

180.        Martin - Bystrička - Pod Krásnou - Tankodrom - veža, 492 m                                      [18E5305  49N0336]

181.        Martin - Hostihora - Nám. J. C. Hronského 1 - Slovenská národná knižnica - admin. bud., 409,3 m [18E5600  49N0408]

182.        Martin - Kľačianska Magura, 1146 m                                                              [18E5704  49N0854]

183.        Martin - SSE - Stredoslovenská energetika - komín, 398 m - nevyužitý vysielač                   [18E5430  49N0332]

184.        Martin - Stráne - GSM Orange - stožiar, 497 m                                                   [18N5257  49N0449]

185.        Martin - Turčianske Kľačany - Diely - GSM Telekom - stožiar, 477 m                              [18E5706  49N0715]

186.        Martin - Vrútky - Hájska ul. 14 - Doprastav – administratívna budova, 454 m                     [18E5345  49N0727]

187.        Martin - Záturčie - Ul. M. Jankolu - obytný dom, 385 m - nevyužitý vysielač                     [18E5509  49N0553]

188.        Martin - ?, ? m                                                                            BETA [  E        N    ]

189.        Martin - Záturčie, 449 m - notifikácia ITU                                                      [S-42:18E55 49N06]

190.        Dolný Kubín - Brezovec - TV prevádzač, 698 m                                                    [19E1904  49N1301]

191.        Dolný Kubín - Kuzmninovo, 682 m - nevyužitý vysielač                                            [19E1730  49N1200]

192.        Dolný Kubín - Veľký Bysterec - Za stráňou I - vodojem, 535 m                                    [19E1718  49N1258]

193.        Dolný Kubín - Veľký Bysterec - Za stráňou II - vodojem, 550 m                                   [19E1719  49N1304]

194.        Dolný Kubín - Veľký Bysterec - Za stráňou III - GSM Orange - stožiar, 554 m                     [19E1717  49N1302]

195.        Námestovo - Magurka, 1110 m                                                                     [19E2932  49N2205]

196.        Námestovo - Sídlisko Brehy - Veterná ul. 151 - obytný dom, 675 m                         PORTUS [19E2815  49N2422]

197.        Námestovo - Sídlisko Brehy - Veterná ul. 152 - obytný dom, 665 m                                [19E2814  49N2422]

198.        Trstená na Orave - Príbojec - TV prevádzač, 625 m                                               [19E3705  49N2126]

199.        Trstená na Orave - Uhlisko, 858 m                                                               [19E3443  49N2154]

200.        Trstená na Orave - Ul. Odbojárov - vodojem - GSM Telefónica O2 - stožiar, 668 m - nevyuž. vys.  [19E3643  49N2203]

201.        Tvrdošín - Borová - Kupanovo - vodojem, 705 m - nevyužitý vysielač                              [19E3349  49N2058]

202.        Tvrdošín - Medvedzie - vodojem, 660 m                                                           [19E3227  49N1940]

203.        Ružomberok - Kalvária - Hrabovo - vodojem, 545 m - nevyužitý vysielač                           [19E1727  49N0436]

204.        Ružomberok - Kalvária - TV prevádzač, 660 m                                                     [19E1700  49N0417]

205.        Ružomberok - Magura, 602 m - notifikácia ITU                                                    [S-42:19E23 49N17]

206.        Ružomberok - Mních - TV prevádzač, 650 m                                                        [19E1904  49N0504]

207.        Ružomberok - Malinô Brdo - Malinné I, 1205 m                                                    [19E1454  49N0258]

208.        Ružomberok - Malinô Brdo - Malinné II, 960 m                                                    [19E1600  49N0317]

209.        Ružomberok - Nábrežie gen. M. R. Štefánika 4 - obytný dom, 477 m                                [19E1811  49N0504]

210.        Ružomberok - Úložisko, 740 m + notifikácia ITU                                                  [19E2818  49N0616]

211.        Ružomberok - ?, ? m                                                                   FRONTINUS [  E        N    ]

212.        Liptovský Mikuláš - Háje I - TVp, 740 m                                                         [19E3837  49N0522]

213.        Liptovský Mikuláš - Háje II, 745 m                                                              [19E3831  49N0518]

214.        Liptovský Mikuláš - Ul. Kpt. Nálepku 10 - administratívna budova, 590 m                         [19E3729  49N0458]

215.        Liptovský Mikuláš - Vrch hrádok, 711 m - notifikácia ITU                                        [S-42:19E40 49N05]

216.        Východná - Neznáma - Horná vodná nádrž elektrárne Čierny Váh, 1164 m                            [19E5439  49N0129]

217.        Východná - Horná vodná nádrž elektrárne Čierny Váh - Neznáma, 1111 m – plán. stavba stožiara    [19E5436  49N0133]

218.        Liptovská Osada - Pod Magurou - vodojem, 738 m - nevyužitý vysielač                             [19E1519  48N5632]

219.        Liptovská Osada - Záhrady, 611 m                                                                [19E1534  48N5709]

220.        Donovaly - Baník - Záhradište - chata, 1046 m                                                   [19E1313  48N5209]

221.        Brezno - Šajba - vodojem, 558 m                                                                 [19E3719  48N4840]

222.        Brezno - Valaská - Chvatimech - TV prevádzač, 761 m                                             [19E3330  48N4746]

223.        Brezno - Dúbravka - TV prevádzač, 560 m                                                         [19E3834  48N4849]

224.        Banská Bystrica - Horné Pršany - Stanica MMDS UPC - stožiar, 623 m - nevyužitý vysielač         [19E0523  48N4207]

225.        Banská Bystrica - Horné Pršany - Lažtek - Stanica MVDS Satro - stožiar, 765 m                   [19E0433  48N4154]

226.        Banská Bystrica - Kostiviarska - Slnečné stráne - vodojem, 470 m                                [19E0750  48N4504]

227.        Banská Bystrica - Laskomer I - Vysielač SNP - vyšší stožiar, 632 m                              [19E0709  48N4520]

228.        Banská Bystrica - Laskomer II - Vysielač SNP - nižší stožiar, 617 m - nevyužitý vysielač        [19E0713  48N4532]

229.        Banská Bystrica - Laskomer III - Vysielač SNP - budova, 617 m - nevyužitý vysielač              [19E0717  48N4531]

230.        Banská Bystrica - Na Troskách 25 - Europa Shopping Center, 357 m                                [19E0812  48N4347]

231.        Banská Bystrica - Panský diel I, 1100 m + notifikácia ITU                                       [19E0852  48N4800]

232.        Banská Bystrica - Sídlisko Sásová - Pieninská ul. 25 - obytný dom, 466 m                        [19E0937  48N4545]

233.        Banská Bystrica - Suchá hora, 1225 m                                                            [18E5952  48N4425]

234.        Banská Bystrica - Vartovka - TV prevádzač, 568 m - nevyužitý vysielač                           [19E0915  48N4307]

235.        Banská Bystrica - ?, ? m                                                                 REBECA [  E        N    ]

236.        Zvolen - Buzulucká ul. 3 - WUSAM - administratívna budova, 317 m                                [19E0813  48N3444]

237.        Zvolen - Malá Stráž, 364 m                                                                      [19E0527  48N3529]

238.        Zvolen - Stráže - Stráž 11 - SVP - Správa stredného Hrona - admin. budova, 304 m -nev. vysielač [19E0551  48N3457]

239.        Zvolen - T. G. Masaryka 2117/24 - Lesnícka fakulta Technickej univerzity, 287 m - nevyuž. vys.  [19E0707  48N3424]

240.        Zvolen - Sarvaška I - vodojem, 355 m - nevyužitý vysielač                                       [19E0814  48N3501]

241.        Zvolen - Sarvaška II - vodojem, 353 m - nevyužitý vysielač                                      [19E0816  48N3458]

242.        Detva - Krné - Pod Siroňom, 430 m                                                               [19E2329  48N3155]

243.        Žiar nad Hronom - Stará Kremnička - Skalka - GSM Orange - stožiar, 382 m - nevyužitý vysielač   [18E5328  48N3542]

244.        Žiar nad Hronom - Šibeničný vrch I, 366 m                                                       [18E5229  48N3538]

245.        Žiar nad Hronom - Šibeničný vrch II - veľký vodojem, 384 m                                      [18E5223  48N3537]

246.        Žarnovica - Bystrická ul. 657/7 - A.N.B. - komín, 220 m - nevyužitý vysielač                    [18E4338  48N2923]

247.        Žarnovica - Sandrická ul. 7 - Pozana - silážna veža, 225 m                                      [18E4326  48N2842]

248.        Žarnovica - Ul. F. Kráľa 37 - obytný dom, 226 m - nevyužitý vysielač                            [18E4307  48N2835]

249.        Žarnovica - Ul. F. Kráľa 43 - obytný dom, 230 m                                                 [18E4302  48N2834]

250.        Nová Baňa - Brehy I - TV prevádzač, 350 m                                                       [18E3855  48N2404]

251.        Nová Baňa - Brehy II - vodojem, 350 m                                                           [18E3901  48N2405]

252.        Nová Baňa - Železničný rad 24 - Knauf Insulation - komín, 201 m - nevyužitý vysielač            [18E3841  48N2434]

253.        Banská Štiavnica - Hájik - vodojem, 650 m                          RTVS – REGINA BB, RTVS - _FM [18E5422  48N2753]

254.        Banská Štiavnica - Sitno, 991 m                                                             FUN [18E5237  48N2404]

255.        Banská Štiavnica - Sitno - rozhľadňa, 1009 m - nevyužitý vysielač                               [18E5238  48N2412]

256.        Krupina - Bzovík - Nad sýkorou, 350 m - nevyužitý vysielač                                      [19E0433  48N1910]

257.        Krupina - Šibeničný kopec - Svätá Anna - vodojem, 300 m                                         [  E        N    ]

258.        Modrý Kameň - Španí laz, 633 m + notifikácia ITU                                                [19E1529  48N1404]

259.        Veľký Krtíš - ?, ? m                                                                      LUMEN [  E        N    ]

260.        Lučenec - Blatný vrch I, 359 m + notifikácia ITU                                                [19E4317  48N1551]

261.        Lučenec - Blatný vrch II, 356 m                                                                 [19E4305  48N1559]

262.        Lučenec - Detvianska Huta - Surovina - Retranslačná rádioreléová stanica, 922 m –nevyuž. vys.   [19E3529  48N3211]

263.        Lučenec - Detvianska Huta - Táňovo, 929 m                                                       [19E3712  48N3225]

264.        Lučenec - Kohársky vrch, 270 m - nevyužitý vysielač                                             [19E3818  48N1851]

265.        Lučenec - Mikušovce, 200 m - nevyužitý vysielač                                                 [19E3932  48N2133]

266.        Lučenec - Ul. Rúbanisko II/62 - obytný dom, 208 m                                               [19E3836  48N2001]

267.        Lučenec - Vidiná - Exnárova ul., 220 m                                                          [19E3928  48N2132]

268.        Rimavská Sobota - Košická cesta - Gemernákup - silážna veža, 223 m - nevyužitý vysielač         [20E0018  48N2329]

269.        Rimavská Sobota - Martinov vrch, 305 m                                                     JAZZ [20E0356  48N2206]

270.        Rimavská Sobota - Palaska - Veľký vrch - Retranslačná rádioreléová stanica, 517 m + notifik.ITU [20E0241  48N2551]

271.        Rimavská Sobota - Rimavské Janovce - Tuba - MMDS - stožiar, 287 m                               [20E0412  48N2108]

272.        Rimavská Sobota - Včelinec - TV prevádzač, 220 m - nevyužitý vysielač + notifikácia ITU         [20E0043  48N2214]

273.        Rimavská Sobota - Veterná ul. 37 - obytný dom, 241 m                                            [20E0215  48N2256]

274.        Rimavská Sobota - Vinice - Záhradky - GSM Telekom - stožiar, 288 m                              [20E0408  48N2318]

275.        Tornaľa - Roľnícka ul. - Poľnoprodukt - silážna veža, 181 m                                     [20E1954  48N2517]

276.        Tornaľa - Škultétyho ul. 488/5 - obytný dom, 181 m                                              [20E1932  48N2506]

277.        Košice - Bankov - Baňa Bankov - zásobník - veža, 387 m                                          [21E1336  48N4434]

278.        Košice - Bankov - Červený breh - RDT Telecom - stožiar, 376 m - nevyužitý vysielač              [21E1343  48N4427]

279.        Košice - Bočiar - Priemyselná zóna - komín, 205 m                                               [21E1317  48N3448]

280.        Košice - Čižatice, 346 m                                                                     SV [21E2401  48N4756]

281.        Košice - Dubník, 874 m                                                                          [21E2742  48N5538]

282.        Košice - Furča - Furčianska ul. - vodojem, 356 m                                                [21E1736  48N4433]

283.        Košice - Furča - Furčianska ul. 46 - obytný dom, 348 m                                          [21E1729  48N4414]

284.        Košice - Heringeš I - Retranslačná rádioreléová stanica, 324 m                                  [21E1727  48N4249]

285.        Košice - Heringeš II, 310 m                                                                     [21E1729  48N4306]

286.        Košice - Hlavná ul. 1 - Hotel Slovan, 210 m - nevyužitý vysielač                                [21E1538  48N4303]

287.        Košice - Makovica II - SEPS - Slovenská elektrizačná prenosová sústava - stožiar, 972 m         [21E2934  48N5104]

288.        Košice - Makovica III - Retranslačná rádioreléová stanica RDT Telecom - veža, 970 m - nev. vys. [21E2930  48N5106]

289.        Košice - Márovka, 681 m                                                                    VLNA [21E2514  48N3603]

290.        Košice - Moldavská cesta 32 - Optima - obchodné centrum - Autokino, 240 m – voľná frekvencia    [21E1430  48N4201]

291.        Košice - Palackého ul. 14 - SOU železničné, 205 m - nevyužitý vysielač                          [21E1622  48N4321]

292.        Košice - Priemyselná ul. 7 - Inžinierske stavby - administratívna budova, 209 m  - nevyuž. vys. [21E1620  48N4042]

293.        Košice - Rákoš, 378 m                                                                           [21E2558  48N3840]

294.        Košice - Šaca - VSŽ - U. S. Steel - administratívna budova, 225 m - nevyužitý vysielač          [21E1137  48N3724]

295.        Košice - Sídlisko Železníky - Užhorodská ul. 6 - obytný dom, 230 m                              [21E1536  48N4211]

296.        Košice - Šibená hora - Sídlisko Železníky - Krakovská ul., 234 m                                [21E1529  48N4213]

297.        Košice - Teplárenská ul. 3 - TEKO - tepláreň - komín, 202 m - nevyužitý vysielač                [21E1615  48N4151]

298.        Košice - Trieda SNP 1 - FNsP, 219 m - nevyužitý vysielač                                        [21E1432  48N4335]

299.        Košice - Werferova ul. 3 - Krajská správa Štatistického úradu - administratívna budova, 237 m   [21E1446  48N4220]

300.        Strážske - Priemyselná ul. 720 - Chemko Strážske - komín, 144 m                                 [21E4852  48N5225]

301.        Michalovce - Biela hora - Retranslačná rádioreléová stanica, 159 m - nevyužitý vysielač         [21E5613  48N4635]

302.        Michalovce - Hôrka - RDT Telecom - stožiar, 228 m                                               [21E4926  48N4731]

303.        Michalovce - Okružná ul. 64 - obytný dom, 115 m                                VOĽNÁ FREKVENCIA [21E5446  48N4447]

304.        Michalovce - Pekárenská ul. 1 - Agro Palín - silážna veža, 115 m                                [21E5358  48N4432]

305.        Michalovce - Sídlisko Stráňany - Ul. Nad Laborcom 2 - OD, 114 m                            JAZZ [21E5540  48N4535]

306.        Michalovce - Ul. J. Hollého 1 - Hotel Družba, 115 m - nevyužitý vysielač                        [21E5520  48N4525]

307.        Trebišov - Bánovce nad Ondavou - Poľnonákup Zemplín - silážna veža, 118 m                       [21E4943  48N4034]

308.        Trebišov - Nový Koronč - vodojem, 110 m - nevyužitý vysielač                                    [21E4313  48N3851]

309.        Trebišov - Sídlisko Juh - Ul. B. Němcovej 2477/4 - obytný dom, 105 m                            [21E4302  48N3658]

310.        Trebišov - Ul. SNP 1079/76 - Nemocnica s poliklinikou - Monoblok, 106 m                         [21E4256  48N3705]

311.        Moldava nad Bodvou - Budulov - Transpetrol - stožiar, 200 m - nevyužitý vysielač                [20E5953  48N3539]

312.        Moldava nad Bodvou - Turňa nad Bodvou - Žarnov - TV prevádzač, 191 m                            [20E5512  48N3511]

313.        Moldava nad Bodvou/Budulov - Žarnov - Turniansky kameň - GSM Telekom - stožiar, 248 m           [20E5427  48N3509]

314.        Rožňava - Dievčenská skala I, 660 m + notifikácia ITU                                           [20E3247  48N3704]

315.        Rožňava - Dievčenská skala II, 660 m - plánovaná výstavba stožiara Expres Net (pôvodný plán)    [20E3254  48N3659]

316.        Rožňava - Sídlisko Juh - Edelényska ul. 2 - obytný dom, 317 m - nevyužitý vysielač              [20E3225  48N3907]

317.        Rožňava - Sídlisko Juh - Edelényska ul. 3 - obytný dom, 312 m                                   [20E3221  48N3909]

318.        Rožňava - Kalvária - Lesná ul. 1 - Gemerská hvezdáreň, 416 m                                    [20E3215  48N4008]

319.        Rožňava - Košická ul. - vodojem, 373 m                                                          [20E3302  48N3926]

320.        Rožňava - Košická ul. 52 - Corpora Agro - silážna veža, 365 m                                   [20E3306  48N3918]

321.        Rožňava - Mäsokombinát - komín, 275 m - nevyužitý vysielač                                      [20E3118  48N3843]

322.        Rožňava - Sídlisko P. J. Šafárika - Ul. Kozmonautov 1 - obytný dom, 359 m - nevyužitý vysielač  [20E3232  48N3940]

323.        Rožňava - Sídlisko P. J. Šafárika - Ul. Kozmonautov 4 - obytný dom, 360 m                       [20E3236  48N3937]

324.        Rožňava - Volovec - Skalisko - RDT Telecom - stožiar, 1280 m - plánovaná výstavba (pôvodný plán)[20E3421  48N4440]

325.        Dobšiná - Stromiš - Suchý vrch, 792 m - nevyužitý vysielač                                      [20E2455  48N4804]

326.        Dobšiná - Končistá - TV prevádzač, 691 m                                                        [20E2148  48N4840]

327.        Spišská Nová Ves - Letecká ul. 35 - Stova - komín, 468 m                                        [20E3257  48N5623]

328.        Spišská Nová Ves - Modrý vrch - TV prevádzač, 535 m                                             [20E3436  48N5718]

329.        Spišská Nová Ves - Štefánikovo námestie 2 - Hotel Metropol, 457 m                               [20E3331  48N5647]

330.        Spišská Nová Ves - Teplička - Ježova hora - TV prevádzač, 635 m                                 [20E3443  48N5432]

331.        Svit - Klimbiark - Bôrik, 901 m - nevyužitý vysielač                                            [20E0928  49N0345]

332.        Svit - Malý Smolník, 954 m - plánovaná výstavba stožiara Fun, Viva (pôvodný plán)               [20E1141  49N0258]

333.        Svit - Tunel Bôrik - východný portál, ? m, dĺžka tunela: 993/999 m                              [  E        N    ]

334.        Svit - Tunel Bôrik - západný portál, ? m, dĺžka tunela: 993/999 m                               [  E        N    ]

335.        Vysoké Tatry - Štrbské Pleso - Szentiványho ul. 4012/15 - Hotel Sorea Trigan, 1348 m            [20E0357  49N0656]

336.        Vysoké Tatry - Štrbské Pleso II/20 - Hotel Panoráma, 1348 m - nevyužitý vysielač                [20E0346  49N0706]

337.        Lendak - Gehdreje - vodojem, 794 m                                                              [20E2010  49N1351]

338.        Ždiar - Ždiar II - Antošovský vrch - TV prevádzač, 910 m                                        [20E1722  49N1607]

339.        Osturňa - Osturňa II - Polianka - TV prevádzač, 855 m                                           [20E1309  49N1952]

340.        Veľká Franková - Obecný úrad + kultúrny dom - administratívna budova, 670 m                     [20E1757  49N2007]

341.        Malá Franková - Pod Furmancom, 785 m                                                            [20E1756  49N1832]

342.        Spišská Stará Ves - Šibeničná hora - TV prevádzač, 615 m                                        [20E2212  49N2322]

343.        Spišská Stará Ves - Kostol Nanebovzatia Panny Márie - veža, 500 m                               [20E2140  49N2305]

344.        Poprad - Banícka ul. 803/28 - Nemocnica s poliklinikou, 682 m - notifikácia ITU                 [S-42:20E18 49N03]

345.        Poprad - Hranovnica - Dubina - TV prevádzač, 875 m + notifikácia ITU                            [20E1827  49N0039]

346.        Poprad - Kráľova hoľa, 1938 m                                                       ANTÉNA ROCK [20E0829  48N5258]

347.        Poprad - Námestie sv. Egídia 42/97 - ONYX business center - administratívna budova, 678 m       [20E1754  49N0316]

348.        Poprad - Okružná ul. 761/25 - SOŠ + SOU stavebné, 671 m                                         [20E1834  49N0316]

349.        Poprad - Sídlisko Juh - Rázusova ul. 9 - obytný dom, 670 m - nevyužitý vysielač                 [20E1807  49N0322]

350.        Poprad - Štefánikova ul. 887/53 - Tatravagónka - komín, 664 m                                   [20E1920  49N0343]

351.        Poprad - Veľká - Na kopci I - vodojem, 714 m                                                    [20E1739  49N0412]

352.        Poprad - Veľká - Na kopci II - vodojem, 717 m                                                   [20E1740  49N0413]

353.        Poprad - Zámčisko, 903 m - nevyužitý vysielač                                                   [20E1720  49N0041]

354.        Poprad - ?, ? m - voľná frekvencia                                                              [  E        N    ]

355.        Levoča - Hradisko - Brezová - Retranslačná rádioreléová stanica RDT Telecom - stožiar, 948 m    [20E3149  49N0314]

356.        Levoča - Mariánska hora - Bazilika Navštívenia Panny Márie - Pútnický dom, 781 m                [20E3551  49N0236]

357.        Levoča - Uloža - Krúžok, 940 m                                                                  [20E3921  49N0249]

358.        Levoča - Štadtberg, 560 m - notifikácia ITU                                                     [S-42:20E35 49N01]

359.        Levoča - Tunel Šibeník - východný portál, 570,3/568,9 m, dĺžka tunela: 632,523/635,453 m        [  E        N    ]

360.        Levoča - Tunel Šibeník - západný portál, 569,4/570,1 m, dĺžka tunela: 632,523/635,453 m         [  E        N    ]

361.        Branisko - Tunel Branisko - východný portál, 592 m [591,6 m], dĺžka tunela: 4975 m              [20E5422  48N5947]

362.        Branisko - Tunel Branisko - západný portál, 543 m [542,8 m], dĺžka tunela: 4975 m               [20E5036  49N0032]

363.        Stará Ľubovňa - Kotník, 880,2 m                                                                 [20E3641  49N1600]

364.        Stará Ľubovňa - Zámocká ul. 20 - Ľubovniansky hrad, 654 m                                       [20E4149  49N1847]

365.        Bardejov - Mihaľov 2503 - Hotel Bellevue, 474 m                                                 [21E1437  49N1650]

366.        Bardejov - Mihaľov - GSM Telefónica O2 - stožiar, 545 m                                         [21E1419  49N1640]

367.        Bardejov - Rúrna - TV prevádzač, 550 m + notifikácia ITU                                        [21E1421  49N1641]

368.        Bardejov - Sídlisko Vinbarg - Pastoračné centrum, 300 m                                         [21E1449  49N1735]

369.        Bardejov - Sídlisko Vinbarg - Ul. L. Novomeského - obytný dom, 297 m                            [21E1622  49N1804]

370.        Bardejov - Stebnícka Magura, 896 m                                                              [21E1449  49N2136]

371.        Raslavice - Abrahámovce - Hrabovec - TV prevádzač, 380 m                                        [21E1910  49N0959]

372.        Giraltovce - Kostolná hora - TV prevádzač, 256 m                                                [21E3058  49N0628]

373.        Svidník - Nižný Orlík - Hrabníky - TV prevádzač, 347 m                                          [21E3350  49N1924]

374.        Stropkov - Baňa - Retranslačná rádioreléová stanica - priehradový stožiar, 523 m                [21E3553  49N1258]

375.        Stropkov - Baňa - Retranslačná rádioreléová stanica, 523 m - notifikácia ITU                    [21E3553  49N1258]

376.        Stropkov - Kochman - Retranslačná rádioreléová stanica RDT Telecom - stožiar, 500 m             [21E3513  49N1329]

377.        Medzilaborce - Kýčera, 540 m + notifikácia ITU                                                  [S-42:21E56 49N17]

378.        Medzilaborce - Sídlisko Vrch - Májová ul. 28 - obytný dom, 361 m                          LUMEN [21E5445  49N1607]

379.        Medzilaborce - Panská Kýčera I - TV prevádzač, 422 m                                            [21E5436  49N1707]

380.        Medzilaborce - Panská Kýčera II - vodojem, 432 m                                                [21E5435  49N1713]

381.        Prešov - Lysá, 1068 m                                                                           [21E0848  49N0952]

382.        Prešov - Solivar - Soľná Baňa - Debry - vodojem, 317 m - nevyužitý vysielač                     [21E1711  48N5841]

383.        Prešov - Stráž - Retranslačná rádioreléová stanica RDT Telecom - veža, 738 m                    [21E1530  49N0353]

384.        Prešov - Šibená hora I - TV prevádzač, 310 m + notifikácia ITU                                  [21E1433  49N0044]

385.        Prešov - Šibená hora II, 313 m                                                                  [21E1432  49N0044]

386.        Prešov - Šibená hora III, 313 m                                                                 [21E1434  49N0047]

387.        Prešov - Táborisko - Hollého ul. 14 - FNsP J. A. Reimana - Monoblok - RDT Telecom, 275 m        [21E1509  48N5947]

388.        Prešov - Táborisko - Hollého ul. 14 - FNsP J. A. Reimana - Monoblok, 275 m                      [21E1516  48N5952]

389.        Prešov - Záborské - GSM Orange - stožiar, 280 m                                                 [21E1557  48N5703]

390.        Domaša - Holčíkovce - Brezovec - Retranslačná rádioreléová stanica RDT Telecom - veža, 273 m    [21E4245  49N0222]

391.        Snina - Kamenica nad Cirochou - Čiastky - Lesík - Rekreačné stredisko, 312 m - nevyuž. vysielač [22E0220  48N5532]

392.        Snina - Magurica, 458,1 m                                                                       [22E1157  48N5930]

393.        Snina - Sčobík - Retranslačná rádioreléová stanica RDT Telecom - stožiar, 756 m - nevyuž. vys.  [22E0633  48N5557]

 

 

 

 T-DAB vysielače – DAB+:

 

1.                Bratislava - Kamzík, 433,3 m                                                                    [17E0543  48N1056]

2.                 Dunajská Streda - Bacsákova ul. 247 - TKB - RRS - stožiar, 112 m                                [17E3707  47N5944]

3.                 Nitra - Zobor - Vrcholová stanica lanovky [ex], 530 m                                           [18E0617  48N2033]

4.                 Žilina - Krížava, 1449 m                                                                        [18E4913  49N0545]

5.                 Banská Bystrica - Laskomer I - Vysielač SNP - vyšší stožiar, 632 m                              [19E0709  48N4520]

6.                 Banská Bystrica - Panský diel II, 1100 m                                                        [19E0857  48N4755]

7.                 Košice - Heringeš I - Retranslačná rádioreléová stanica, 324 m                                  [21E1727  48N4249]

 

 

 

 TV vysielače - DVB-T + DVB-T2:

 

1.                Bratislava Devínska Nová Ves - Ul. Jána Jonáša 1 - Volkswagen - GSM Orange - stožiar, 162 m     [16E5905  48N1348]

2.                Bratislava - Kamzík, 433,3 m                                                                    [17E0543  48N1056]

3.                Bratislava - Petržalka - Blagoevova ul. 4 - obytný dom, 142 m                                   [17E0738  48N0737]

4.                Bratislava - Petržalka - Blagoevova ul. 14 - obytný dom, 142 m                              TV9 [17E0746  48N0736]

5.                Bratislava - Ružinov - Vlčie hrdlo - Tepláreň - komín, 134 m                                    [17E0956  48N0629]

6.                Bratislava - ?, ? m                                                                             [  E        N    ]

7.                Pezinok - Sídlisko Sever - Svätoplukova ul. 2 - obytný dom, 169 m                               [17E1602  48N1747]

8.                Malacky - Nafta - administratívna budova, 164 m - nevyužitý vysielač                            [  E        N    ]

9.                Malacky - Priemyselná ul. 20 - GSM Orange - stožiar, 180 m                                      [  E        N    ]

10.            Borský Mikuláš - Dubník, 286,5 m                                                                [17E1339  48N3539]

11.            Borský Mikuláš - Mária Magdaléna, 270 m                                                         [17E1359  48N3539]

12.            Unín - Zámčisko, 434 m                                                               SPARTAK TV [17E1502  48N4410]

13.            Holíč - Jednoradová ul. 1538/16 - obytný dom, 166 m                                             [17E0923  48N4857]

14.            Holíč - Veterník - TV prevádzač, 316 m                                                          [17E1400  48N4900]

15.            Senica - Robotnícka ul. 57 - obytný dom, 205 m                                                  [17E2145  48N4040]

16.            Skalica - Mallého ul. 1086/4 - obytný dom, 175 m                                                [17E1321  48N5039]

17.            Dunajská Streda - Bratislavská cesta - Nová Osada 22 - Agropodnik Trnava - silážna veža, 113 m  [17E3600  47N5939]

18.            Galanta - Matúškovská cesta 1586/18 - Poľnonákup Rovina - silážna veža, 118 m                   [17E4353  48N1058]

19.            Trnava - Koniarekova ul. 19 - ŽOS - Železničné opravovne a strojárne - komín, 151 m             [17E3647  48N2211]

20.            Trnava - Coburgova ul. 84 - TAZ [bývalý objekt] - Trnavská tepláreň - komín, 150 m              [17E3405  48N2139]

21.            Trnava - Ul. T. Tekela 6 - obytný dom, 153 m                                                TV9 [17E3606  48N2248]

22.            Jaslovské Bohunice - Atomová elektráreň - Slovenský hydrometeorologický ústav - stožiar, 175 m  [17E3958  48N5130]

23.            Hlohovec - Kopernikova ul. 3 - obytný dom, 181 m                                                [17E4811  48N2528]

24.            Piešťany - Vrchy - Červená veža, 213 m                                                          [17E5030  48N3502]

25.            Piešťany - Vrchy - Červená veža - Cesta J. Alexyho, 204 m                                       [17E5013  48N3441]

26.            Vrbové - Krakovany - vodojem, 166 m                                                         TV9 [17E4506  48N3658]

27.            Nové Zámky - Slovenská ul. 11/A - FNsP - Monoblok, 115 m                                        [18E0902  47N5909]

28.            Nové Zámky - Michalská bašta - vodojem, 114 m                                                   [18E0937  47N5908]

29.            Komárno - Pávia ul. 29 - obytný dom, 110 m                                         MsTV Komárno [18E0651  47N4552]

30.            Štúrovo - Modrý vrch, 250,7 m                                                                   [18E3838  47N4934]

31.            Štúrovo - Bartókova ul. - obytný dom, 110 m                                                     [18E4254  47N4759]

32.            Levice - SNP 19 - Nemocnica s poliklinikou, 179 m                                               [18E3651  48N1321]

33.            Nitra - Sídlisko Klokočina  Beethovenova ul. 4 - obytný dom, 220 m                          TV9 [18E0314  48N1801]

34.            Nitra - Sídlisko Klokočina - Ul. Na Hôrke 29 - obytný dom, 220 m                                [18E0252  48N1815]

35.            Nitra - Zobor, 552 m                                                                            [18E0623  48N2039]

36.            Nitra - Zobor - Vrcholová stanica lanovky [ex], 530 m                                           [18E0617  48N2033]

37.            Topoľčany - Wircom - stožiar, 196 m                                                             [18E0823  48N3332]

38.            Zlaté Moravce - Čierne Kľačany - Vinice - TV prevádzač, 242 m                                   [18E2347  48N2106]

39.            Brezová pod Bradlom - Bradlo - TV prevádzač, 500 m                                              [17E3314  48N4050]

40.            Myjava - Ul. SNP 11 - obytný dom, 344 m                                                         [17E3413  48N4511]

41.            Nové Mesto nad Váhom - Veľká Javorina, 969 m                                                    [17E4041  48N5130]

42.            Trenčín - Drietoma - Hradište - TVp, 310 m                                                      [17E5828  48N5312]

43.            Trenčín - Nad oborou, 654,9 m                                                                   [18E0205  48N5930]

44.            Trenčín - Záblatie - Rúbanisko I, 277 m                                                         [17E5930  48N5427]

45.            Trenčín - Záblatie - Rúbanisko III, 269 m                                                   TV9 [17E5929  48N5426]

46.            Púchov - Chmelinec 1417 - obytný dom, 287 m                                                     [18E1944  49N0750]

47.            Považská Bystrica - Sídlisko Rozkvet - Ul. Československej armády 1029 - obytný dom, 373 m      [18E2648  49N0628]

48.            Považská Bystrica - Žiar - TV prevádzač, 478 m                                                  [18E2404  49N0729]

49.            Uhrovec - Ostrý vrch, 460,7 m                                                                   [18E2058  48N4322]

50.            Prievidza - Bojnice - Ul. Zámok a okolie 3 - Hotel Regia, 305,8 m                               [18E3431  48N4630]

51.            Prievidza - Bojnice - Vendelín - TV prevádzač, 340 m                                            [18E3444  48N4709]

52.            Prievidza - Hviezdoslavova ul. 3 - Priemstav - administratívna budova, 270 m                TV9 [18E3721  48N4624]

53.            Bralová skala [Prievidza] - Bralová skala - GSM Telekom - stožiar, 826 m                        [18E4857  48N4550]

54.            Žilina - Dubeň I, 520 m                                                                     TV9 [18E4509  49N1402]

55.            Žilina - Krížava, 1449 m                                                                        [18E4913  49N0545]

56.            Žilina - Veľké hradisko - Snoh, 637 m                                                           [18E4055  49N1334]

57.            Žilina - Zástranie - Straník I - TV prevádzač, 770 m                                            [18E4938  49N1413]

58.            Terchová - Mravečník - TV prevádzač, 880 m                                                      [19E0106  49N1558]

59.            Stará Bystrica - Dedová - Blažkova jama - TV prevádzač, 825 m                                   [18E5605  49N2158]

60.            Čadca - Husárikovci - Briava - TV prevádzač, 801 m                                              [18E4603  49N2438]

61.            Čadca - Krkoškovci - TV prevádzač, 559 m                                                        [18E4649  49N2533]

62.            Skalité - Poľana - Rucková I - TV prevádzač, 710 m                                              [18E5459  49N3016]

63.            Martin - Hostihora - Nám. J. C. Hronského 1 - Slovenská národná knižnica - admin. bud., 409,3 m [18E5600  49N0408]

64.            Martin - Nám. S. H. Vajanského 1 - Mestský úrad – administratívna budova, 394 m             TV9 [18E5532  49N0406]

65.            Bobrov - Závrch, 657 m                                                                          [19E3251  49N2523]

66.            Námestovo - Magurka, 1110 m                                                                     [19E2932  49N2205]

67.            Dolný Kubín - Brezovec - TV prevádzač, 698 m                                                    [19E1904  49N1301]

68.            Dolný Kubín - Tupá skala II - GSM Orange - stožiar, 771 + 20 m                                  [19E1926  49N1129]

69.            Zázrivá - Kozinec - TV prevádzač, 995 m                                                         [19E1104  49N1726]

70.            Ľubochňa - Havran - TV prevádzač, 881 m                                                         [19E1114  49N0747]

71.            Ružomberok - Úložisko, 740 m                                                                    [19E2818  49N0616]

72.            Ružomberok - Černová - Hrádok - GSM Orange - stožiar, 555 + 30 m                                [  E        N    ]

73.            Liptovský Mikuláš - Háje II, 745 m                                                              [19E3831  49N0518]

74.            Liptovská Osada - Tiesňavy - TV prevádzač, 810 m                                                [19E1639  48N5638]

75.            Podbrezová - Brezová - Šiklov, 657 m                                                            [19E3124  48N4849]

76.            Brezno - Mýto pod Ďumbierom - Skalka - Retranslačná rádioreléová stanica - priehrad. st., 933 m [19E3725  48N4938]

77.            Brezno - Rázusova ul. 51 - Hotel Stavbár, 500 m                                                 [19E3832  48N4820]

78.            Banská Bystrica - Graniar - Hrby - vodojem, 451 m                                           TV9 [19E0722  48N4442]

79.            Banská Bystrica - Laskomer I - Vysielač SNP - vyšší stožiar, 632 m                              [19E0709  48N4520]

80.            Banská Bystrica - Sídlisko Sásová - Pieninská ul. 25 - obytný dom, 466 m - nevyužitý vysielač   [19E0937  48N4545]

81.            Banská Bystrica - Ul. K. Jarunkovej 2 - IKM - administratívna budova, 371 m                     [19E0750  48N4417]

82.            Zvolen - Buzulucká ul. 3 - WUSAM - administratívna budova, 317 m                                [19E0814  48N3444]

83.            Detva - Javor - GSM Telekom - stožiar, 820 m                                                    [19E2742  48N2910]

84.            Hriňová - Jasenovo - Malý Slanec - TV prevádzač, 600 m                                          [19E3056  48N3401]

85.            Žiar nad Hronom - Stará Kremnička - Kamenica - GSM Telekom - stožiar, 525 m                     [18E5356  48N3606]

86.            Žarnovica - Hodruša-Hámre - Dankovci - TV prevádzač, 485 m                                      [18E4451  48N2818]

87.            Nová Baňa - Viničný vrch - TV prevádzač, 635 m                                                  [18E3640  48N2615]

88.            Banská Štiavnica - Sitno, 991 m                                                                 [18E5237  48N2404]

89.            Opava - Opavská hora - TV prevádzač, 567 m                                                      [19E1100  48N1100]

90.            Veľký Krtíš - Modrý Kameň - Babka - TV prevádzač, 383 m                                         [19E2132  48N1342]

91.            Lučenec - Blatný vrch I, 359 m                                                                  [19E4317  48N1551]

92.            Lučenec - Horná Slatinka - GSM Orange - stožiar, 238 + 30 m                                     [19E4222  48N2051]

93.            Lučenec - Ul. Rúbanisko II/60 - obytný dom, 208 m - nevyužitý vysielač                          [19E3836  48N2001]

94.            Rimavská Sobota - Kurinec - GSM Orange - stožiar, 209 m                                         [20E0132  48N2032]

95.            Rimavská Sobota - Palaska - Veľký vrch - Retranslačná rádioreléová stanica, 517 m               [20E0241  48N2551]

96.            Utekáč - Pasiečky - TV prevádzač, 920 m                                                         [19E5007  48N3614]

97.            Hnúšťa - Štepový vrch - TV prevádzač, 664 m                                                     [19E5834  48N3524]

98.            Tisovec - Pasiečky - TV prevádzač, 610 m                                                        [19E5731  48N4053]

99.            Revúca - Skalka I - TV prevádzač, 517 m                                                         [20E0758  48N4127]

100.        Košice - Bankov - Baňa Bankov - zásobník - veža, 394 m                                          [21E1331  48N4433]

101.        Košice - Furča - Sídlisko Dargovských hrdinov - Furčianska ul. - vodojem, 356 m                 [21E1736  48N4433]

102.        Košice - Makovica I - Retranslačná rádioreléová stanica - veža, 972 m                           [21E2930  48N5107]

103.        Košice - Heringeš I - Retranslačná rádioreléová stanica, 324 m                                  [21E1727  48N4249]

104.        Košice - Šibená hora - Sídlisko Železníky - Krakovská ul. 2 - obytný dom, 229 m             TV9 [21E1516  48N4210]

105.        Košice - Trieda SNP 1 - FNsP, 219 m                                                             [21E1432  48N4335]

106.        Michalovce - Sídlisko Stráňany - Ul. Nad Laborcom 1768/2 - Vežiak V1 - obytný dom, 114 m        [21E5539  48N4534]

107.        Michalovce - Sídlisko Stráňany - Ul. Nad Laborcom 1770/6 - Vežiak V1 - obytný dom, 114 m        [21E5548  48N4534]

108.        Michalovce - ?, ? m                                                                             [  E        N    ]

109.        Trebišov - Hraň - Avaš, 237 m                                                                   [21E4705  48N3154]

110.        Kráľovský Chlmec - Malý vrch - TV prevádzač, 222 m                                              [21E5819  48N2521]

111.        Margecany - Holý hŕbok - TV prevádzač, 677 m                                                    [21E0047  48N5428]

112.        Kluknava - Bradlo - TV prevádzač, 670 m                                                         [20E5624  48N5650]

113.        Gelnica - Prakovce - Ostrá skala - TV prevádzač, 796 m                                          [20E5356  48N4951]

114.        Medzev - Lastovičí vrch - TV prevádzač, 1060 m                                                  [20E4849  48N4449]

115.        Turňa nad Bodvou - Žarnov - TV prevádzač, 191 m                                                 [20E5512  48N3511]

116.        Rožňava - Dievčenská skala, 660 m                                                               [20E3247  48N3704]

117.        Rožňava - Sídlisko Juh - Edelényska ul. 2 - obytný dom, 317 m                                   [20E3225  48N3907]

118.        Rožňava - Sídlisko Juh - Edelényska ul. 4 - obytný dom, 315 m - nevyužitý vysielač              [20E3225  48N3906]

119.        Dobšiná - Dedinky - Dobšinský kopec - TV prevádzač, 955 m                                       [20E2342  48N5059]

120.        Spišská Nová Ves - Štefánikovo námestie 5 - administratívna budova, 459 m                       [20E3341  48N5651]

121.        Nálepkovo - Švedlárska hora - TV prevádzač, 911 m                                               [20E4012  48N5049]

122.        Krompachy - Dúbie - TV prevádzač, 562 m                                                         [20E5309  48N5547]

123.        Ždiar - Ždiar I - Malá Poľana - TV prevádzač, 1151 m                                            [20E1900  49N1714]

124.        Bachledova dolina - Bukovina - COMP-SHOP - stožiar, 1175 m                                      [20E1935  49N1651]

125.        Spišská Stará Ves – Šibeničná hora - TV prevádzač, 615 m                                        [20E2212  49N2322]

126.        Štrbské Pleso - Park Snow - Veľký skokanský mostík, 1438 m - nevyužitý vysielač                 [20E0317  49N0741]

127.        Štrbské Pleso - Štrbské Pleso - Retranslačná rádioreléová stanica, 1330 m                       [20E0349  49N0713]

128.        Tatranská Lomnica - Skalnaté Pleso - Stanica lanovky, 1755 m                                    [20E1359  49N1115]

129.        Poprad - Hranovnica - Dubina I - TV prevádzač, 875 m                                            [20E1827  49N0039]

130.        Poprad - Hranovnica - Dubina II, 860 m                                                          [20E1839  49N0035]

131.        Poprad - Kráľova hoľa, 1938 m                                                                   [20E0829  48N5258]

132.        Poprad - Okružná ul. 761/25 - SOŠ + SOU stavebné, 671 m                                     TV9 [20E1834  49N0316]

133.        Poprad - Skalnaté Pleso - Hotel Encián, 1763 m                                                  [20E1358  49N1114]

134.        Poprad - Tatranská Lomnica - Stanica lanovky Štart, 1165 m                                      [  E        N    ]

135.        Poprad - ?, ? m                                                                                 [  E        N    ]

136.        Levoča - Šajby - Nad lomom, 670 m                                                               [20E3626  49N0143]

137.        Spišské Podhradie - Okrúhla hôrka - TV prevádzač, 525 m                                         [20E4538  49N0129]

138.        Stará Ľubovňa - Kotník, 880,2 m                                                                 [20E3641  49N1600]

139.        Stará Ľubovňa - Ľubovniansky hrad - TV prevádzač, 640 m                                         [20E4157  49N1847]

140.        Bardejov - Stebnícka Magura, 896 m                                                              [21E1449  49N2136]

141.        Bardejov - Sídlisko Vinbarg - Ul. L. Novomeského 14 - obytný dom, 325 m                         [21E1615  49N1806]

142.        Stropkov - Baňa - Retranslačná rádioreléová stanica - priehradový stožiar, 523 m                [21E3553  49N1258]

143.        Stropkov - Baňa, 509 + 40 m                                                                AVIS [21E3544  49N1252]

144.        Medzilaborce - Panská Kýčera I - TV prevádzač, 422 m                                            [21E5436  49N1707]

145.        Sabinov - Šarišské Sokolovce - Havaška - TV prevádzač, 469 m                                    [21E0938  49N0628]

146.        Torysa - Homôľka - TV prevádzač, 801 m                                                          [20E5323  49N0810]

147.        Prešov - Šibená hora I - TV prevádzač, 310 m                                                    [21E1433  49N0044]

148.        Prešov - Šibená hora III, 313 m - nový stožiar                                              TV9 [21E1434  49N0047]

149.        Prešov - Šibená hora III, 313 m - pôvodný stožiar                                               [21E1428  49N0042]

150.        Kapušany - Haľagoš - TV prevádzač, 620 m                                                        [21E2249  49N0547]

151.        Hanušovce nad Topľou - Šíriava - TV prevádzač, 250 m                                            [21E3012  49N0121]

152.        Vranov nad Topľou - ?, ? m                                                                      [  E        N    ]

153.        Humenné - ?, ? m                                                                                [  E        N    ]

154.        Snina - Magurica, 458,1 m                                                                       [22E1157  48N5930]

 

 

 

 TV vysielače - digitálne DVB-T2 TEST (DVB-T, DVB-H) vysielače:

 

1.       Žilina - Horný Val 3 - TVS, 342 m                                    DVB-T2 TEST (DVB-T, DVB-H) [18E4423  49N1333]

2.       Žilina - Zástranie - Straník I - TVp, 770 m                          DVB-T2 TEST (DVB-T, DVB-H) [18E4938  49N1413]

 

 

 

 TV vysielače - digitálne DVB-H vysielače:

 

1.       Žilina - Univerzitná ul. 1 - Žilinská univerzita, 400 m                                   DVB-H [18E4520  49N1211]

2.       Žilina - Zástranie - Straník I, 770 m                                                     DVB-H [18E4938  49N1413]

 

 

 

 TV vysielače - analógové:      [Analógové TV vysielanie bolo na Slovensku definitívne ukončené 31.12.2012.]

 

1.                 Bratislava - Kamzík, 433,3 m                                                                    [17E0543  48N1056]

2.                 Bratislava - Koliba - Jeséniova ul. 17 - Slovenský hydrometeorologický ústav, 314 m             [17E0607  48N1024]

3.                 Bratislava - Nové Mesto - Vajnorská ul., 136 m #                                          DVB-T [17E1014  48N1100]

4.                 Bratislava - Petržalka - Kutlíková ul. 17 - Technopol – ad. budova, 136 m - nev. vysielač DVB-T [17E0639  48N0640]

5.                 Bratislava - Petržalka - Viedenská cesta 7 - Incheba - administratívna budova, 136 m #    DVB-T [17E0555  48N0800]

6.                 Bratislava - Záluhy - Jezuitské lesy, 331 m #                                             DVB-T [17E0145  48N1029]

7.                 Pezinok - Sídlisko Sever - Svätoplukova ul. - obytný dom, 169 m                                 [17E1602  48N1747]

8.                 Malacky - Radlinského ul. 1 - Mestský úrad - administ. budova, 165 m - nevyužitý vysielač DVB-T [17E0113  48N2611]

9.                 Borský Mikuláš - Dubník, 286,5 m                                                                [17E1339  48N3539]

10.             Borský Mikuláš - Šaštín-Stráže - Vinohrádky, 252 m                                              [17E0802  48N3955]

11.             Holíč - Jednoradová ul. 1538/16 - obytný dom, 166 m                                             [17E0923  48N4857]

12.             Senica - Robotnícka ul. 57 - obytný dom, 205 m                                                  [17E2145  48N4040]

13.             Senica - Štefánikova ul. 723 - obytný dom, 203 m                                                [17E2157  48N4051]

14.             Skalica - Mallého ul. 1086/4 - obytný dom, 175 m                                                [17E1327  48N5052]

15.             Skalica - Nádražná ul. 33 - Kinex - komín, 175 m                                                [17E1321  48N5039]

16.             Trnava - Sídlisko Linčianska - Jiráskova ul. 24 - obytný dom, 141 m                             [17E3443  48N2127]

17.             Hlohovec - Kopernikova ul. 3 - obytný dom, 176 m                                                [17E4811  48N2528]

18.             Piešťany - Vrchy - Červená veža, 221 m                                                          [17E5020  48N3449]

19.             Šaľa - Dlhá nad Váhom, 116 m - voľný TV kanál                                                   [17E5200  48N1008]

20.             Nové Zámky - Michalská bašta - vodojem, 118 m                                                   [18E0937  47N5908]

21.             Nové Zámky - Tehlové - Tekvičné pole, 110 m                                                     [18E0649  47N5835]

22.             Komárno - Pávia ul. 29 - obytný dom, 109 m                                                      [18E0651  47N4552]

23.             Štúrovo - Modrý vrch, 250,7 m                                                                   [18E3838  47N4934]

24.             Štúrovo - Mesto - obytný dom, 150 m                                                             [18E4254  47N4759]

25.             Levice - Ul. M. R. Štefánika - obytný dom, 160 m                                            JOJ [18E3554  48N1259]

26.             Nitra - Zobor, 552 m                                                                            [18E0623  48N2039]

27.             Topoľčany - Podjavorinskej ul. - obytný dom, 170 m                                              [18E1100  48N3400]

28.             Topoľčianky - Kamenec - TV prevádzač, 295 m                                                     [18E2629  48N2523]

29.             Myjava - Ul. SNP 11 - obytný dom, 344 m                                                         [17E3413  48N4511]

30.             Nové Mesto nad Váhom - Veľká Javorina, 969 m                                                    [17E4041  48N5130]

31.             Trenčín - Kozí vrch, 365 m - voľný TV kanál                                                     [18E0319  48N5307]

32.             Trenčín - Nad oborou I, 654,9 m                                                                 [18E0205  48N5930]

33.             Trenčín - Nad oborou II - Javorník, 640 m                                                       [18E0214  48N5921]

34.             Trenčín - Záblatie - Rúbanisko, 277 m                                                           [17E5930  48N5427]

35.             Pruské - SZ od mesta, 300 m - voľný TV kanál                                                    [18E1212  49N0142]

36.             Lysá pod Makytou - Kopanica - TV prevádzač, 600 m - voľný TV kanál                              [18E1031  49N1209]

37.             Púchov - Stráne, 275 m                                                                  TRENČÍN [18E1945  49N0630]

38.             Púchov - Námestie slobody 1400 - administratívna budova, 282 m                                  [18E1928  49N0715]

39.             Považská Bystrica - Lánska ul. - obytný dom, 360 m                                              [18E2652  49N0634]

40.             Považská Bystrica - ?, ? m - nevyužitý vysielač                                                 [  E        N    ]

41.             Uhrovec - Hradište - Ploštiny, 275 m                                                            [18E2203  48N4108]

42.             Uhrovec - Ostrý vrch, 460,7 m - nevyužitý vysielač                                              [18E2058  48N4322]

43.             Partizánske - Mesto - obytný dom, 186 m - voľný TV kanál                                        [18E2142  48N3727]

44.             Prievidza - Bojnice, 315 m - voľný TV kanál                                                     [18E3438  48N4631]

45.             Prievidza - Hviezdoslavova ul. 3 - Priemstav - administratívna budova, 270 m                    [18E3630  48N4620]

46.             Žilina - Dubeň, 608 m                                                                           [18E4655  49N1402]

47.             Žilina - Horný Val 3 - TVS, 342 m - voľný TV kanál                                              [18E4423  49N1333]

48.             Žilina - Krížava, 1449 m                                                                        [18E4913  49N0545]

49.             Žilina - Zástranie - Straník I - TV prevádzač, 770 m                                            [18E4938  49N1413]

50.             Dlhé Pole - Balúchovo, 500 m                                                                JOJ [18E3725  49N1836]

51.             Krásno nad Kysucou - Diel, 524 m                                                                [18E4943  49N2316]

52.             Čadca - Liškovci - TV prevádzač, 593 m                                                          [18E4826  49N2711]

53.             Čadca - Sídlisko Žarec - obytný dom, 493 m                                                      [18E4730  49N2600]

54.             Martin - Hostihora - Nám. J. C. Hronského 1 - Matica slovenská - administratívna budova, 409,3 m[18E5600  49N0408]

55.             Martin - Nám. S. H. Vajanského 1 - Mestský úrad – administratívna budova, 394 m                 [18E5532  49N0406]

56.             Turčianske Teplice - Vichtina, 506 m - voľný TV kanál                                           [18E5149  48N5154]

57.             Námestovo - Magurka, 1110 m                                                                     [19E2932  49N2205]

58.             Námestovo - Sídlisko Brehy - Veterná ul. 152 - obytný dom, 665 m                                [19E2814  49N2422]

59.             Nižná nad Oravou - Závodná ul. 459 - OTF-VVZ - administratívna budova, 565 m                JOJ [19E3158  49N1837]

60.             Dolný Kubín - Sídlisko Brezovec - Ul. Duklianských hrdinov 1241 - obytný dom, 531 m             [19E1829  49N1250]

61.             Zázrivá - Jedľovinka - GSM T-Mobile - stožiar, 857 m                                        JOJ [19E0916  49N1717]

62.             Ružomberok - Mních - TV prevádzač, 650 m                                                        [19E1904  49N0504]

63.             Ružomberok - Nábrežie gen. M. R. Štefánika 4 - obytný dom, 477 m                                [19E1811  49N0504]

64.             Ružomberok - Úložisko, 740 m                                                                    [19E2818  49N0616]

65.             Liptovský Mikuláš - Háje II, 745 m                                                              [19E3831  49N0518]

66.             Liptovský Mikuláš - Žiarska ul. - obytný dom, 586 m - nevyužitý vysielač                        [19E3801  49N0444]

67.             Brezno - Dúbravka, 560 m - voľný TV kanál                                                       [19E3844  48N4842]

68.             Brezno - Šajba - vodojem, 562 m                                                                 [19E3727  48N4843]

69.             Černy Balog - Fajtov, 600 m                                                                 JOJ [19E4036  48N4442]

70.             Podbrezová - Brezová - TV prevádzač, 680 m                                                      [19E3126  48N4852]

71.             Slovenská Ľupča - Kriváň - GSM Telekom - stožiar, 485 m                                         [19E1754  48N4636]

72.             Staré Hory - Klopačka - TV prevádzač, 720 m                                                     [19E0718  48N5000]

73.             Banská Bystrica - Laskomer I - Vysielač SNP - vyšší stožiar, 632 m - nevyužitý vysielač   DVB-T [19E0709  48N4520]

74.             Banská Bystrica - Graniar - Hrby - vodojem, 450 m - nevyužitý vysielač                          [19E0727  48N4442]

75.             Banská Bystrica - Suchá hora, 1225 m                                                            [18E5952  48N4425]

76.             Banská Bystrica - Vartovka - Severná ul. 5 - Krajská hvezdáreň, 524 m                           [19E0917  48N4310]

77.             Banská Bystrica - Zvolenská cesta 20 - VUS – administ. budova, 359 m - nevyužitý vysielač DVB-T [19E0814  48N4232]

78.             Poniky - Piesky - TV prevádzač, 587 m - nevyužitý vysielač                                DVB-T [19E1733  48N4328]

79.             Zvolen - Buzulucká ul. 3 - WUSAM - administratívna budova, 320 m                                [19E0815  48N3443]

80.             Zvolen - Malá Stráž, 364 m - nevyužitý vysielač                                           DVB-T [19E0527  48N3529]

81.             Kremnica - Kalvária - TV prevádzač, 710 m                                                       [18E5430  48N4218]

82.             Žiar nad Hronom - Šibeničný vrch III - malý vodojem, 343 m                                      [18E5211  48N3543]

83.             Žarnovica - Hodruša-Hámre - Dankovci - TV prevádzač, 485 m                                      [18E4451  48N2818]

84.             Nová Baňa - Štále - Pod Viničným vrchom, 290 m                                              JOJ [18E3755  48N2606]

85.             Detva - Pliešť I - Skalinec - TV prevádzač, 495 m                                               [19E2424  48N3119]

86.             Detva - Voliarky - vodojem, 453 m - voľný TV kanál                                              [19E2514  48N3216]

87.             Hriňová - Jasenovo - Malý Slanec - TV prevádzač, 600 m                                      JOJ [19E3056  48N3401]

88.             Dobroč - Stránica - TV prevádzač, 352 m                                                         [19E3345  48N2814]

89.             Banská Štiavnica - Sitno, 991 m                                                                 [18E5237  48N2404]

90.             Modrý Kameň - Španí laz, 633 m                                                                  [19E1529  48N1404]

91.             Veľký Krtíš - Modrý Kameň - Babka - TV prevádzač, 383 m                                         [19E2126  48N1341]

92.             Lučenec - Blatný vrch I, 359 m                                                                  [19E4317  48N1551]

93.             Lučenec - Podjavorinskej ul. 21 - Poľnonákup Belar-Novohrad - silážna veža, 191 m               [19E3954  48N1959]

94.             Fiľakovo - Ul. 1. mája - obytný dom, 197 m                                                      [19E4941  48N1533]

95.             Poltár - Ul. Slobody 491/4 - Poliklinika, 242 m                                             JOJ [19E4717  48N2543]

96.             Rimavská Sobota - Košická cesta - Poľnonákup Rimavan - silážna veža, 223 m                      [19E5957  48N2230]

97.             Kokava nad Rimavicou - Varta - TV prevádzač, 445 m                                              [19E5005  48N3357]

98.             Hnúšťa - Mesto - obytný dom, 300 m                                                          JOJ [19E5655  48N3442]

99.             Košice - Bankov - Červený breh - RDT Telecom - stožiar, 376 m                                   [21E1343  48N4427]

100.         Košice - Bankov - Červený breh - RDT Telecom - stožiar, 376 m - nevyužitý vysielač        DVB-T [21E1343  48N4427]

101.         Košice - Dubník, 874 m                                                                          [21E2742  48N5538]

102.         Košice - Furča - Sídlisko Dargovských hrdinov - Furčianska ul. - vodojem, 356 m                 [21E1736  48N4433]

103.         Košice - Makovica I - Retranslačná rádioreléová stanica - veža, 981 m - nevyužitý vysielač      [21E2935  48N5110]

104.         Košice - Sídlisko Železníky - Šibená hora - Krakovská ul., 234 m                                [21E1529  48N4213]

105.         Košice - ?, ? m - nevyužitý TV kanál                                                            [  E        N    ]

106.         Michalovce - Pozdišovce - Keramika - Kermex, 131 m                                              [21E5101  48N4315]

107.         Michalovce - Sídlisko Východ - Ul. Jána Hollého 81 - obytný dom, 113 m - nevyužitý vysielač     [19E3954  48N1959]

108.         Jovsa - Zalužice - Grúň - GSM Orange - stožiar, 136 m                                           [22E0017  48N4534]

109.         Trebišov - Mesto - ?, ? m - notifikácia ITU                                                     [21E4254  48N3759]

110.         Streda nad Bodrogom - Tarbucka, 170 m - notifikácia ITU                                         [21E4654  48N2159]

111.         Moldava nad Bodvou - Budulov - Transpetrol - stožiar, 200 m - nevyužitý vysielač                [20E5953  48N3539]

112.         Moldava nad Bodvou - Výhľad - MMDS - stožiar, 284 m                                             [20E5904  48N3655]

113.         Rožňava - Dievčenská skala, 660 m                                                               [20E3247  48N3704]

114.         Rožňava - Sídlisko Juh - Edelényska ul. 4 - obytný dom, 315 m                                   [20E3225  48N3906]

115.         Rožňava - Sídlisko P. J. Šafárika - Ul. Kozmonautov 1 - obytný dom, 326 m                       [20E3230  48N3935]

116.         Plešivec - V od mesta - TV prevádzač, 305 m                                                     [20E2438  48N3247]

117.         Kunova Teplica - J od obce, 240 m                                                               [20E2310  48N3630]

118.         Nižná Slaná - Čertov chrbát - TV prevádzač, 500 m                                               [20E2427  48N4307]

119.         Dobšiná - Beluš - TV prevádzač, 535 m                                                           [20E2302  48N4914]

120.         Spišská Nová Ves - Modrý vrch - Janského ul. 1 - Nemocnica s poliklinikou, 486 m                [20E3402  48N5723]

121.         Spišská Nová Ves - Štefánikovo námestie 5 - administratívna budova, 459 m                       [20E3341  48N5651]

122.         Krompachy - Roveň, 422 m                                                                    JOJ [20E5245  48N5502]

123.         Gelnica - Špicatý vrch - vodojem, 372 m                                                     JOJ [20E5653  48N5142]

124.         Svit - Vyšné Hágy - Liečebný ústav - TV prevádzač, 1175 m - notifikácia ITU                     [20E0735  49N0717]

125.         Poprad - Hranovnica - Dubina - TV prevádzač, 877 m - nevyužitý vysielač                         [20E1827  49N0039]

126.         Poprad - Kráľova hoľa, 1938 m                                                                   [20E0829  48N5258]

127.         Poprad - Okružná ul. 761/25 - SOU stavebné, 702 m - nevyužitý vysielač                          [20E1834  49N0316]

128.         Poprad - Štrbské Pleso - Retranslačná rádioreléová stanica, 1330 m – nevyuž. vysielač           [20E0349  49N0713]

129.         Poprad - Veľká - Na kopci - vodojem, 714 m                                                      [20E1739  49N0412]

130.         Poprad - Zámčisko, 903 m                                                                        [20E1720  49N0041]

131.         Poprad - ?, ? m - nevyužitý TV kanál                                                            [  E        N    ]

132.         Levoča - Sídlisko Pri Prameni - obytný dom, 553 m                                           JOJ [20E3545  49N0103]

133.         Kežmarok - Zhnité lúky - vodojem, 682 m                                                         [20E2513  49N0738]

134.         Stará Ľubovňa - Kotník, 880,2 m                                                                 [20E3641  49N1600]

135.         Stará Ľubovňa - Ľubovniansky hrad - TV prevádzač, 640 m - voľný TV kanál                        [20E4157  49N1847]

136.         Stará Ľubovňa - Sídlisko Západ - Vsetínska ul. 36 - materská škola, 558 m                       [20E4050  49N1754]

137.         Bardejov - Sídlisko Vinbarg - Ul. L. Novomeského - obytný dom, 297 m                            [21E1622  49N1804]

138.         Bardejov - Stebnícka Magura, 896 m                                                              [21E1449  49N2136]

139.         Kružlovská Huta - Baňa - TV prevádzač, 470 m                                                    [21E0754  49N1957]

140.         Kurimka - Dlhá hora - GSM Orange - stožiar, 454 m                                           JOJ [21E2502  49N1859]

141.         Giraltovce - Sedliacka hora, 234 m - voľný TV kanál                                             [21E3049  49N0711]

142.         Svidník - Mesto - obytný dom, 235 m - voľný TV kanál                                            [21E3430  49N1852]

143.         Stropkov - Baňa - Retranslačná rádioreléová stanica, 523 m                                      [21E3553  49N1258]

144.         Medzilaborce - Panská Kýčera - TV prevádzač, 432 m                                              [21E5436  49N1707]

145.         Medzilaborce - Pod Vrchom - Komenského ul. 134/4 - Nemocnica s poliklinikou, 339 m - voľný kan. [21E5424  49N1608]

146.         Dubovica - Lipany - Lipianske lány - Hija - TV prevádzač, 473 m - voľný TV kanál 2x             [20E5802  49N0942]

147.         Lipany - Komenského ul. 16 - SOU poľnohospodárske, 417 m - nevyužitý vysielač                   [20E5734  49N0925]

148.         Lipany - Hanigovce - Ľutina - Michalka - GSM Orange - stožiar, 643 m                            [21E0146  49N0943]

149.         Šarišské Michaľany - Pod sosnami - TV prevádzač, 370 m                                          [21E0757  49N0259]

150.         Prešov - Šibená hora II, 313 m - nevyužitý vysielač                                             [21E1432  49N0044]

151.         Prešov - Šibená hora III, 313 m - voľný TV kanál                                                [21E1428  49N0046]

152.         Prešov - Táborisko - Hollého ul. 14 - FNsP J. A. Reimana - Monoblok, 275 m                      [21E1516  48N5952]

153.         Prešov - Táborisko - Hollého ul. 14 - FNsP J. A. Reimana - Monoblok, 275 m – nevyuž. vys. DVB-T [21E1516  48N5952]

154.         Babie - Fedorov kút I, 292 m                                                                    [21E2922  49N0429]

155.         Hanušovce nad Topľou - Šibenia hora, 194 m - voľný TV kanál                                     [21E3008  48N0132]

156.         Bystré - Stredná hora - GSM Orange - stožiar, 303 m                                             [21E3233  48N5937]

157.         Vranov nad Topľou - Vinice - GSM Telekom - stožiar, 228 m                                       [21E4201  48N5316]

158.         Snina - Magurica, 458,1 m                                                                       [22E1157  48N5930]

159.         Snina - Širkáň - TV prevádzač, 340 m                                                            [22E1027  48N5939]

 

 

 

* - Plánovaný vysielač

* - DVB-H vysielač

* - DVB-T TEST vysielač

# - Nezrealizovaný vysielač

DVB-T - Ide o vysielače, kde bolo testované DVB-T

FNsP - Fakultná nemocnica s poliklinikou

GSM Orange/Telekom/Telefónica O2 - Základňová stanica BTS - Base Transceiver Station

    - Vysielač je umiestnený v objekte a anténový systém na stožiari mobilného operátora.

m - Nadmorská výška [m n. m.]

SOŠ - Stredná odborná škola

SOU - Stredné odborné učilište

SPU - Slovenská poľnohospodárska univerzita

SVP - Slovenský vodohospodársky podnik

TKB - Telekomunikačná budova

TV prevádzač - Vysielač je umiestnený v objekte a anténový systém na stožiari bývalého TV prevádzača Towercom

Retranslačná rádioreléová stanica - vysielač je umiestnený v objekte Towercom

 

ITU – Notifikácia/návrh FM - 2001 + TV - 2002 - International Telecommunication Union

      - Medzinárodná telekomunikačná únia [www.itu.int]

 

 

Niektoré súradnice sú uvedené v Súradnicovom systéme 1942 (S-42).

 

Súradnice prihraničných vysielačov sú uvedené v zoznamoch v podstránke Cezhraničný príjem.

 

Podrobnejšie informácie o súradnicových systémoch WGS-84 a S-42, trigonometrických bodoch, výškových kótach a geodézii: TU!

 

 

* * * * *

 

 

 

Výškové kóty a trigonometrické body kopcov na ktorých sa nachádzajú TVS, RVS, RRS, TVp, GSM podľa máp VKÚ:

(základne stožiarov sa nachádzajú väčšinou o niekoľko centimetrov, metrov alebo desiatok metrov nižšie oproti týmto hodnotám,

ale môžu sa nachádzať aj vyššie ako sú uvedené výškové kóty a trigonometrické body alebo na ich úrovni)

 

Banská Bystrica - Laskomer - RVS, 632,1 m n. m. [trigonometrický bod]

Banská Bystrica - Skalka - Suchá hora, 1231,6 m n. m. [trigonometrický bod]

Banská Štiavnica - Sitno, 1009,2 m n. m. [trigonometrický bod]

Bardejov - Stebnícka Magura, 899,9 m n. m. [trigonometrický bod]

Borský Mikuláš - Dubník, 288,8 m n. m. [výšková kóta]

Bralová skala (Prievidza) - Bralová skala - GSM Telekom - stožiar, 825,6 m n. m. [trigonometrický bod]

Bratislava - Kamzík, 439,4 m n. m. [trigonometrický bod]

Brezno - Mýto pod Ďumbierom - Skalka - RRS + TVp, 946,4 m n. m. [trigonometrický bod]

Čadca - Husárikovci - Briava - TVp, 820,6 m n. m. [výšková kóta]

Detva - Javor - GSM Telekom - stožiar, 820,8 m n. m. [trigonometrický bod]

Dolný Kubín - Brezovec - TVp, 700,0 m n. m. [trigonometrický bod]

Hnúšťa - Štepový vrch, 664,3 m n. m. [trigonometrický bod]

Košice - Dubník, 874,2 m n. m. [trigonometrický bod]

Košice - Heringeš, 330,4 m n. m. [trigonometrický bod]

Košice - Makovica - RRS, 981,4 m n. m. [trigonometrický bod]

Kráľovský Chlmec - Malý vrch - TVp, 222,3 m n. m. [výšková kóta]

Krompachy - Dúbie - TVp, 597,2 m n. m. [výšková kóta]

Lučenec - Blatný vrch, 359,0 m n. m. [výšková kóta]

Martin - Hostihora - Matica slovenská, 408,3 m n. m. [trigonometrický bod]

Medzev - Lastovičí vrch - TVp, 1061,0 m n. m. [trigonometrický bod]

Modrý Kameň - Španí laz, 643,1 m n. m. [trigonometrický bod]

Námestovo - Magurka, 1107,2 m n. m. [výšková kóta]

Nitra - Zobor, 586,9 m n. m. [trigonometrický bod]

Nové Mesto nad Váhom - Veľká Javorina, 970,0 m n. m. [trigonometrický bod]

Poprad - Hranovnica - Dubina, 866,1 m n. m. + 877,3 m n. m. [výšková kóta]

Poprad - Kráľova hoľa, 1946,1 m n. m. [trigonometrický bod]

Prešov - Šibená hora - TVp, 313,2 m n. m. [trigonometrický bod]

Prievidza - Bojnice - Vendelín - TVp, 502,5 m n. m. [výšková kóta]

Revúca - Skalka - TVp, 517,0 m n. m. [trigonometrický bod]

Rimavská Sobota - Palaska - Veľký vrch - RRS, 517,4 m n. m. [trigonometrický bod]

Rožňava - Dievčenská skala, 660,3 m n. m. [trigonometrický bod]

Ružomberok - Úložisko, 741,7 m n. m. [trigonometrický bod]

Snina - Magurica, 477,2 m n. m. [výšková kóta]

Stará Ľubovňa - Kotník, 882,6 m n. m. [trigonometrický bod]

Štúrovo - Modrý vrch, 250,9 m n. m. [trigonometrický bod]

Trenčín - Nad oborou, 657,6 m n. m. [trigonometrický bod]

Trenčín - Záblatie - Rúbanisko, 287,6 m n. m. [trigonometrický bod]

Uhrovec - Ostrý vrch, 460,8 m n. m. [trigonometrický bod]

Veľký Krtíš - Modrý Kameň - Babka - TVp, 398,7 m n. m. [trigonometrický bod]

Žilina - Krížava, 1456,7 m n. m. [výšková kóta]

Žilina - Zástranie - Straník - TVp, 768,9 m n. m. [trigonometrický bod]

 

 

 

 

Turistické mapy 1 : 50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turistické mapy 1 : 25 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vojenský kartografický ústav Harmanec

VKÚ PREDAJ, s.r.o., 976 03 Harmanec 13

Tel.: 048/4198 338

Fax: 048/4198 338

E-mail: vku@vku.sk, predaj@vku.sk

Internet: www.vku.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Žilina - Dubeň                                           Ružomberok - Mních

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liptovský Mikuláš - Chopok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žilina - Krížava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.power.szm.sk       www.walter.giba.szm.sk       © 2000 WALTER