04/2017                             www.power.szm.sk               walter.giba@post.sk

 

 

- T U N E L Y    N A    S L O V E N S K U -

 

-  T U N E L    B R A N I S K O  -

 

- SRo 1 - Rádio Slovensko na tunelovej frekvencii 92,2 MHz -

 

Branisko - Tunel Branisko - východný portál, 592 m [591,6 m n. m.]; WGS-84: 20E5422, 48N5947

Branisko - Tunel Branisko - západný portál, 543 m [542,8 m n. m.]; WGS-84: 20E5036, 49N0032

 

Dĺžka tunela: 4975 m

 

Výška vyžarovacieho kábla nad vozovkou: 4,65 m

 

Rádiový signál FM 92,2 MHz SRo 1 - Rádio Slovensko je šírený iba v tuneli a to pomocou vyžarovacieho kábla cez vyžarovacie štrbiny. Polarizácia v tomto prípade neexistuje.

 

Maximálny vyžiarený výkon: Veľkosť vyžiareného výkonu je rôzna a závisí od miesta, kde sa v tuneli nachádzate. V tuneli pri frekvencii 92,2 MHz je to od cca -80 dBm po -40 dBm. Maximum je cca -40 dBm.

 

Obmedzenia výkonu: Zosilňovače majú obmedzenie výkonu nastavené na 1 W.

 

Anténový diagram: Anténu nahradzuje vyžarovací kábel. Nemá anténový diagram.

 

 

Rádiové spojenie Tunel Branisko

 

V celom takmer 5 km dlhom Tuneli Branisko, ktorý odovzdali do prevádzky 29. júna 2003 je zabezpečené plynulé rádiové spojenie pre hasičov, políciu, záchrannú službudispečing Slovenskej správy ciest. V diaľničnom tuneli je signál troch mobilných operátorov [Orange, O2, T-Mobile] a možno v ňom počúvať v pásme VKV/FM aj vysielanie Slovenského rozhlasu => stanice SRo 1 - Rádio Slovensko na frekvencii 92,2 MHz. Šírenie frekvencie v tuneli bolo schválené Radou pre vysielanie a retransmisiu a je zabezpečované prostredníctvom technologického zariadenia Slovenskej správy ciest podobne ako šírenie signálu GSM 900 MHz. Vstupný signál stanice SRo 1 - Rádio Slovensko pre následné šírenie prostredníctvom vyžarovacích káblov v tuneli sa preberá z vysielača Poprad - Kráľova hoľa [92,2 MHz]. V budúcnosti sa počíta so šírením signálu ďalších rozhlasových staníc v pásme VKV/FM. Neskôr pribudli stanice Rádio Expres [96,4 MHz] a Fun Rádio [99,2 MHz].

 

Rádiové spojenie v tuneli zabezpečila spoločnosť HMZ - rádiokomunikácie. Na projekte rádiového spojenia spolupracovala aj pardubická firma RCD - rádiokomunikace. Cieľom projektu  bolo zabezpečiť rádiové spojenie medzi príslušným dispečerom a mobilnými abonentami jednotlivých sietí v tuneli Branisko [SSÚD SSC, policajný zbor PZ SR, hasičský zbor HaZZ,  zdravotná záchranná služba], ďalej signál poskytovateľov siete GSM 900 MHz a vysielanie verejnoprávneho rozhlasu - 1 stanica VKV. Realizovali sa tu všetky druhy rádiových sieti vrátane hromadných sieti GSM. Použité technologické zariadenie pozostáva v tuneli z vyžarovacieho traktu - antény a štrbinový kábel, ktorého segmenty sú budené VF aktívnymi obvodmi v príslušných technologických uzloch: Východný portál, Západný portál a DaVP. Antény abonentov siete sú umiestnené na stožiari SSÚD Beharovcevýchodnom portálovom objekte. Signál GSM sietí je privedený od základňových staníc jednotlivých operátorov koaxiálnymi káblami k zariadeniu pre rozvod signálu vo vnútri tunela. Prepojenie signálových ciest medzi tunelom a dispečingom je po jednovidových vláknach optickým káblom. Dispečerské vstupy  pripojené metalickým vedením do technologickej skrine v SSÚD. Zariadenia sú napájané zo zálohovanej siete 230 V on-line. V prípade požiaru či havárie je rádiové spojenie funkčné, pokiaľ nedôjde k deštrukcii príslušného segmentu vyžarovacieho resp. napájacieho VF kábla, aktívnych zariadení alebo napájania 230 V. Kábel pri horení netvorí korozívne splodiny, má nízku úroveň tvorby dymu a nešíri plameň. Zariadenia rádiovej siete využívajú zálohované napájanie. Riadiaci systém dáva signál z každého miesta aktívnej technológie rádiovej siete o združenej poruche bezpotenciálovým kontaktom. Oznamovacie okruhy využívajú optické a metalické prepojenia. 

 

Tunel Branisko sa nachádza na diaľnici D1 medzi Levočou a Prešovom. Nahradil obtiažny prechod cestou I/18 cez horské sedlo ležiace vo výške 751 m n. m.. Stavba tunela sa začala v apríli 1996 razením prieskumnej štôlne v osi ľavého tunela [severná tunelová rúra]. Vybudovaný je v rámci diaľničného úseku Beharovce - Fričovce v dĺžke 14 km. Južnú tunelovú rúru začali raziť v máji 1997. Dĺžka razenej časti tunela je 4822 m. Pri stretnutí oboch častí tunela [počas razenia] vznikla odchýlka len 13 mm. Dĺžka západnáho portálu je 73,4 m a východného portálu 79,2 m. Šírka vozovky medzi obrubníkmi je 7,5 m, po oboch stranách sú chodníky 1 m široké. Výška dopravného priestoru: 4,5 m. Maximálne stúpanie: 1,2 % a celkový svetlý prierez tunela je 68 m2. Povolená maximálna rýchlosť: 80 km/h, do 01. októbra 2003 dočasne obmedzená na 60 km/h. Prívod čerstvého vzduchu je zabezpečený od portálov, opotrebované vetry sú odvádzané cez vetraciu šachtu hlbokú 120 metrov s priemerom 7 metrov  umiestnenú približne v polovici tunela. V tuneli sú štyri jednostranné a dva obojstranné núdzove zálivy. V tuneli nie je asfaltová, ale nehorľavá cementobetónová vozovka s celkovou hrúbkou 240 mm. Tunel je spojený so súbežnou únikovou štôlňou na 13 miestach, každých 360 metrov. Je v ňom 28 semaforov a 79 kamier. Každých 240 metrov sa nachádzajú SOS skrinky,  každých 120 metrov sú protipožiarne výklenky s hydrantmi. Tunel je vďaka týmto opatreniam najbezpečnejším na Slovensku a spĺňa aj najprísnejšie európske bezpečnostné kritéria.

 

Na operátorských pracoviskách sú umiestnené hovorové súpravy:
 

Velín SSÚD Beharovce

ð        Vstup do rádiovej siete údržby tunela

ð        Vstup do rozhlasového vysielania

 

 

Ohlasovňa požiarov v areáli SSÚD Beharovce

ð        Vstup do rádiových sietí HaZZ [rádiový dispečerský pult]

 

 

Pracovisko polície

ð        Vstup do rozhlasového vysielania

 

 

Záložný dispečing ZP

ð        Vstup do rádiovej siete údržby tunela [RCD]

ð        Vstup do rozhlasového vysielania [RCD]

 

Ďalším obsluhovaným zariadením sú prenosné rádiostanice pracovníkov údržby tunela.

 

 

Fotogaléria:

 

Branisko - Tunel Branisko:

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17

 

Branisko - Tunel Branisko - technologická časť:

01  02  03

 

Branisko - Tunel Branisko - stožiar SSÚD Beharovce:

01  02

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

-  T U N E L    H O R E L I C A  -

 

- SRo 1 - Rádio Slovensko na tunelovej frekvencii 103,5 MHz -

 

Čadca - Tunel Horelica - východný portál, m [m n. m.]; WGS-84:

Čadca - Tunel Horelica - západný portál, m [m n. m.]; WGS-84:

 

Dĺžka tunela: 605 m

 

Výška vyžarovacieho kábla nad vozovkou: 7 m

 

Rádiový signál FM 103,5 MHz SRo 1 - Rádio Slovensko je šírený iba v tuneli a to pomocou vyžarovacieho kábla cez vyžarovacie štrbiny. Polarizácia v tomto prípade neexistuje.

 

Maximálny vyžiarený výkon: Veľkosť vyžiareného výkonu je rôzna a závisí od miesta, kde sa v tuneli nachádzate.

V tuneli pri frekvencii 103,5 MHz je to od cca -80 dBm po -40 dBm. Maximum je cca -40 dBm.

 

Obmedzenia výkonu: Zosilňovače majú obmedzenie výkonu nastavené na 1 W.

 

Anténový diagram: Anténu nahradzuje vyžarovací kábel. Nemá anténový diagram.

 

 

Rádiové spojenie Tunel Horelica

 

Spoločnosť HMZ Rádiokomunikácie realizovala rádiové spojenie v tuneli Čadca - Horelica, ktorý odovzdali do prevádzky 29. októbra 2004. Na projekte participovala pardubická firma RCD Radiokomunikace. Rádiové spojenie v tuneli je zabezpečené “rozšírením“ rádiového signálu pre vybraných užívateľov dispečing Slovenskej správy ciest, Polícia SR, Záchranná služba, Hasičský záchranný zbor z vonkajšieho prostredia do prostredia tunelových rúr, kam prirodzenou cestou nemôže preniknúť rádiový signál. V tuneli sa ďalej šíri signál poskytovateľov siete GSM a vysielanie verejnoprávneho rozhlasu SRo 1 - Rádio Slovensko na frekvencii 103,5 MHz [do 29.01.2007 frekvencia 97,2 MHz]. Vstupný signál stanice SRo 1 - Rádio Slovensko pre následné šírenie prostredníctvom vyžarovacích káblov v tuneli sa preberá z vysielača Žilina - Krížava [103,5 MHz]. V budúcnosti sa počíta so šírením signálu ďalších rozhlasových staníc v pásme VKV/FM. Neskôr pribudli stanice Rádio Expres [107,5 MHz] a Fun Rádio [99,2 MHz].

 

Použitú technológiu tvoria vyžarovací trakt a VF aktívne obvody na technologickom stanovisku Tunela Horelica. Vyžarovací trakt je tvorený sieťou vyžarovacích káblov - štrbinových antén, ktoré tvoria v zakrytých priestoroch spojité rádiové pole. VF aktívne obvody filtrujú a selektívne zosilňujú rádiové signály jednotlivých služieb. Tento systém umožňuje spojenie dispečerského centra jednotlivých služieb s mobilnými účastníkmi danej služby bez prerušenia vo vnútri i mimo tunela. Celý systém šíri v uzavretom priestore koherentný signál, a tým sa eliminuje problém interferenčných hvizdov pri vjazde a výjazde z tunela.

 

Tunel Horelica sa nachádza na diaľnici D3 [D18]. Je súčasťou obchvatu Čadce. Dĺžka razenej časti tunela je 555 m. Celková dĺžka tunela s portálmi je 605 m. V úseku západneho portálu tunela práce začali v apríli 1998. S výstavbou slávnostne začali v júli 2000. Prerazili ho v máji 2002. Slávnostné prerazenie tunela sa uskutočnilo 07.06.2002. Obchvat Čadce spolu s Tunelom Horelica uviedli do prevádzky 29. októbra 2004. Tunel je jednoprofilový s obojsmernou prevádzkou. Vozovka je cementobetónová. Šírka vozovky medzi obrubníkmi je 9 metrov. Po oboch stranách sú chodníky 1 meter široké. Tunel je prepojený so súbežnou únikovou štôlňou na dvoch miestach. Maximálna výška nadložia je 40 m. Výška prejazdného prierezu tunela: 4,5 m + 0,3 m = 4,8 m, počet únikových ciest: 2, počet SOS skriniek: 6, svetlá šírka tunela: 11,8 m, šírka vozovky medzi obrubníkmi: 9,0 m, šírka chodníka: 2 x 1,0 m.

 

 

Systém zabezpečuje ešte ďalšie funkcie: 

 

ð       Vstup do rádiovej siete údržby tunela

ð       Vstup operátorov do rozhlasového vysielania

ð       Zaznamenávanie komunikácie vybraných služieb na zálohovacie zariadenie

ð       Monitorovanie celého systému s napojením na centrálny riadiaci systém

 

Ďalším obsluhovaným zariadením sú prenosné rádiostanice pracovníkov údržby tunela.

 

 

Fotogaléria:

 

Čadca - Tunel Horelica:

01  02  03  04  05  06

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

-  T U N E L    S I T I N A  -

 

- SRo 1 - Rádio Slovensko a Rádio Viva na tunelovej frekvencii 96,6 a 101,8 MHz -

 

Bratislava - Tunel Sitina - severozápadný portál, 197 m [196,5 m n. m.] - Lamač; WGS-84:

Bratislava - Tunel Sitina - juhovýchodný portál, 168 m [167,7 m n. m.] - Mlynská dolina; WGS-84:

 

Dĺžka severovýchodnej tunelovej rúry: 1415 m

Dĺžka juhozápadnej tunelovej rúry: 1440 m

  

Výška vyžarovacieho kábla nad vozovkou: 7 m

 

Rádiový signál FM 96,6 MHz SRo 1 - Rádio Slovensko a FM 101,8 MHz Rádio Viva je šírený iba v tuneli a to pomocou

vyžarovacieho kábla cez vyžarovacie štrbiny. Polarizácia v tomto prípade neexistuje.

 

Maximálny vyžiarený výkon: Veľkosť vyžiareného výkonu je rôzna a závisí od miesta, kde sa v tuneli nachádzate. V tuneli pri frekvenciách 96,6 MHz a 101,8 MHz je to od cca -80 dBm po -40 dBm. Maximum je cca -40 dBm.

 

Obmedzenia výkonu: Zosilňovače majú obmedzenie výkonu nastavené na 1 W.

 

Anténový diagram: Anténu nahradzuje vyžarovací kábel. Nemá anténový diagram.

 

 

Rádiové spojenie Tunel Sitina

 

Rádiové spojenie v novootvorenom Tuneli Sitina, ktorý odovzdali do prevádzky 24. júna 2007 je zabezpečené “rozšírením“ rádiového signálu pre vybraných užívateľov - dispečing Slovenskej správy ciest, Polícia SR, Záchranná služba, Hasičský záchranný zbor z vonkajšieho prostredia do prostredia tunelových rúr, kam prirodzenou cestou nemôže preniknúť rádiový signál. V tuneli sa ďalej šíri signál poskytovateľov siete GSM a vysielanie verejnoprávneho rozhlasu SRo 1 - Rádio Slovensko na frekvencii 96,6 MHz a vysielanie Rádia Viva na frekvencii 101,8 MHz s možnosťou vstupu dispečingu do rozhlasového vysielania. Vstupný signál stanice SRo 1 - Rádio Slovensko pre následné šírenie prostredníctvom vyžarovacích káblov v tuneli sa preberá z vysielača Bratislava - Kamzík [96,6 MHz]. V budúcnosti sa počíta so šírením signálu ďalších rozhlasových staníc v pásme VKV/FM. Neskôr pribudli stanice Rádio Expres [107,6 MHz] a Fun Rádio [104,0 MHz]. Rádio Viva ukončilo vysielanie na 101,8 MHz.

 

 

Fakty o Tuneli Sitina:

Dĺžka tunela: 1415 m - severovýchodná tunelová rúra, 1440 m - juhozápadná tunelová rúra

Nadmorská výška: 196,5 m n. m. - severozápadný portál, [Lamač]

                         167,7 m n. m. - juhovýchodný portál [Mlynská dolina]

Výška nadložia: od 4 do 35 m

Šírka medzi obrubníkmi: 7,5 m

Výška - prejazdný prierez: 4,8 m

 

SOS výklenky: Sú rozmiestnené v pravidelných intervaloch 150 m po celej dĺžke tunela. Sú vybavené núdzovým telefónom pre spojenie s dispečerom tunela, tlačidlom alarmu pre privolanie pomoci, tlačidlom “Hlásič požiaru“ a hasiacim prístrojom. Účastníci premávky sa nemajú nikdy pokúšať schovať pred požiarom alebo dymom v SOS výklenku! Únikové cesty sú zreteľne označené a osvetlené, ich dvere sú odolné proti ohňu a dymu. V prípade požiaru vždy treba okamžite opustiť vozidlo a nasledovať núdzové svetlá ukazujúce smer k najbližšej únikovej ceste. Tunel má 5 únikových ciest vzdialených max. 250 m. Núdzové zálivy slúžia pre odstavenie vozidla v prípade poruchy alebo havárie. V každej rúre tunela je jeden núdzový záliv.

 

Videodohľad: V prípade núdzového volania z SOS výklenku sa na obrazovke monitora v operačnom stredisku dispečera automaticky objaví obraz z kamery, ktorá sníma príslušný úsek tunela.

 

Dodržiavanie dopravných predpisov: Kamerové systémy automaticky kontrolujú priestor tunela v celej dĺžke, vrátane dodržiavania najvyššej povolenej rýchlosti a predpísanej vzdialenosti medzi vozidlami.

 

Osvetlenie tunela: Osvetľovacie systémy uľahčujú ľudskému oku rýchle privyknutie na zníženú viditeľnosť v tuneli. Únikové cesty a SOS výklenky sú osvetlené neustále.

 

 

Pôvodné náklady na stavbu sa odhadovali na 3,8 miliardy, nakoniec práce stáli 4,5 miliardy, a ešte nie sú dokončené. Stavbu sprevádzali protesty ochranárov a obyvateľov Patrónky, ale aj zdržania pre geologické poruchy v kopci Sitina a nález vysokej spodnej vody. Každá rúra má dva jazdné pruhy vedúce tým istým smerom, tunel má metrové chodníky, päť spojovacích chodieb, z toho jednu so semaforom, ktorá je prejazdná autom, ďalej SOS výklenky s telefónom, hasiacim prístrojom a lekárničkou a núdzové zálivy na odstavenie auta pri nehode. V tuneli je množstvo kamier, moderná ventilácia a systém protipožiarnej ochrany, funguje tu premenlivé dopravné značenie. Počas prejazdu tunelom sa dajú v autorádiu naladiť frekvencie FM 96,6 MHz a 101,8 MHz, cez ktoré sa môže ozvať dispečing, je tam mobilný signál. Povolená rýchlosť v tuneli tak ako na celej diaľnici na území mesta je 80 kilometrov za hodinu. V tuneli platia aj zvláštne dopravné predpisy - treba rozsvietiť svetlá, nesmie sa tam otáčať, cúvať ani zastavovať, predbiehať sa smie, len ak sú obidva jazdné pruhy prejazdné. Ak je v tuneli kolóna, treba dbať na bezpečnú vzdialenosť, ak sa kolóna zastaví, treba vypnúť motor a zapnúť výstražné svetlá.

Ak je v tuneli požiar, treba okamžite opustiť auto.

 

 

Tunel Sitina v Bratislave bol uvedený do prevádzky 24. júna 2007 a nachádza sa na diaľnici D2. Tunel tvoria dve samostatné tunelové rúry, každá s dvomi jazdnými pruhmi. Dĺžka razenej časti západnej [južnej] tunelovej rúry je 1189 m, dĺžka hĺbenej časti v areáli SAV je 206 m. Dĺžka razenej časti východnej [severnej] tunelovej rúry je 1159 m, dĺžka hĺbenej časti v areáli SAV je 216 m. Celková dĺžka západnej [južnej] tunelovej rúry spolu s prekrytou časťou tunela je 1440 m, východnej [severnej] tunelovej rúry spolu s prekrytou časťou tunela je 1415 m. Tunel bol razený Novou rakúskou tunelovacou metódou [NRTM]. Je súčasťou 3,5-kilometrového úseku Lamačská cesta - Staré Grunty, ktorý bol poslednou chýbajúcou časťou diaľnice D2. V každej tunelovej rúre je jeden núdzový záliv. Rúry sú prepojené únikovými chodbami na piatich miestach. Šírka vozovky medzi obrubníkmi je 7,5 m, po oboch stranách sú chodníky 1 m široké. V dĺžke 600 metrov sa od juhovýchodného portálu razilo dovrchne so sklonom 1,59 %, ďalej tunel stúpa so sklonom 2,35 %. Maximálna výška nadložia dosahuje 30 metrov. Tunel začali raziť 27.októbra 2003 od juhovýchodného portálu. V lete 2004 začala ražba aj od severozápadneho portálu tunela. Západnú tunelovú rúru prerazili 08. februára 2005, východnú 03. mája 2005.

 

 

Fotogaléria:

 

Bratislava - Tunel Sitina:

01  02  03  04  05  06  07

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

-  T U N E L    B Ô R I K  -

 

- SRo 1 - Rádio Slovensko na tunelovej frekvencii 92,2 MHz -

 

Svit - Tunel Bôrik - východný portál, m [m n. m.]; WGS-84:

Svit - Tunel Bôrik - západný portál, m [m n. m.]; WGS-84:

 

Dĺžka severnej tunelovej rúry: 999 m

Dĺžka južnej tunelovej rúry: 993 m

 

Výška vyžarovacieho kábla nad vozovkou: 5,3 m

 

Rádiový signál FM 92,2 MHz SRo 1 - Rádio Slovensko je šírený iba v tuneli a to pomocou vyžarovacieho kábla cez

vyžarovacie štrbiny. Polarizácia v tomto prípade neexistuje.

 

Maximálny vyžiarený výkon: Veľkosť vyžiareného výkonu je rôzna a závisí od miesta, kde sa v tuneli nachádzate. V tuneli pri frekvencii 92,2 MHz je to od cca -80 dBm po -40 dBm. Maximum je cca -40 dBm.

 

Obmedzenia výkonu: Zosilňovače majú obmedzenie výkonu nastavené na 1 W.

 

Anténový diagram: Anténu nahradzuje vyžarovací kábel. Nemá anténový diagram.

 

 

Rádiové spojenie Tunel Bôrik

 

Zariadenia v tuneli:

Výklenky SOS, výklenky pre hydranty požiarneho vodovodu sú rozmiestnené 70 - 100 m od seba, kamerový dohľad atď.  Pozdĺžne prúdenie vzduchu v tuneli zabezpečujú prúdové ventilátory. Pri pozdĺžnom vetraní pribúda koncentrácia výfukových plynov medzi oboma portálmi približne lineárne od hodnoty, ktorá je vo vonkajšom vzduchu, až k najvyššej hodnote pri portáli.

Bezpečnosť v tuneli ďalej zabezpečujú: osvetlenie, videokamery, požiarna signalizácia, zariadenia zabezpečujúce príjem vysielania Slovenského rozhlasu v FM pásme na frekvencii 92,2 MHz a príjem signálu mobilných operátorov, svetelné dopravné značky atď. Vstupný signál stanice SRo 1 - Rádio Slovensko pre následné šírenie prostredníctvom vyžarovacích káblov v tuneli sa preberá z vysielača Poprad - Kráľova hoľa [92,2 MHz]. V budúcnosti sa počíta so šírením signálu ďalších rozhlasových staníc v pásme VKV/FM. Neskôr pribudli stanice Rádio Expres [95,3 MHz] a Fun Rádio [87,7 MHz].

 

Tunel Bôrik pri Svite sa nachádza na diaľnici D1 medzi Liptovským Mikulášom a Popradom v úseku Mengusovce - Jánovce. Účelom tunelovej stavby bolo previesť dopravu po diaľničnom ťahu medzi obcami Mengusovce a Batizovce popod horský masív Bôrik riešeným tunelom. Tunelové riešenie skracuje trasu diaľničného úseku oproti povrchovému riešeniu – obchádzaním horského masívu zo severnej strany o viac ako 3600 m a z južnej strany o cca 3500 m. Ďalej umožňuje bezkolízne vedenie diaľničnej trasy urbanizovaným prostredím a chránenou krajinnou oblasťou TANAP-u. Tunelové riešenie predstavuje najmenší zásah do prírodného prostredia a teda zároveň plní významnú ekologickú funkciu – ochranu krajinného prostredia. U tohto tunela, s ohľadom na jeho malú dĺžku sa vybudovali obidve tunelové rúry, každú pre jednosmernú dopravnú prevádzku naraz. Pre projektovanie a výstavbu tunela Bôrik bol zrealizovaný vrtný IGaH prieskum, ktorého výsledky boli prvotným podkladom pre riešenie technológie razenia a dimenzovanie primárneho a sekundárneho ostenia, ako aj pre výstavbu portálových úsekov a stabilizovanie výkopových svahov. Návrh postupu a technológie razenia vychádza z inžiniersko-geologických a hydrogeologických podmienok v trase tunela. Tunel Bôrik bude razený podľa zásad NRTM, pomocou vrtno-trhacích prác, prípadne použitím raziaceho stroja s výložníkovou frézou alebo tunelového bagra. Od východného portálu sa dovrchne razili dve samostatné tunelové rúry, priečne prepojené tromi únikovými chodbami. Šírka vozovky v pravom a ľavom tuneli je 7,5 m, postranný vodiaci prúžok (ľavý a pravý) tvorený obrubníkom má šírku 0,25 m a stredová deliaca čiara 0,125 m. Priečny sklon v tuneloch je jednostranný s úklonom 2,5% v priamej, v oblúkoch 3%. Tento sklon sa mení podľa polomeru oblúkov.

 

 

Fotogaléria:

 

Svit - Tunel Bôrik:

 

01  02  03  04  05 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

-  T U N E L    Š I B E N Í K  -

 

- Pribudli ďalšie VKV frekvencie - v novom cestnom tuneli Levoča - Šibeník -

 

Tunel Šibeník pri Levoči bol otvorený v mesiaci November 2015.

Rádiové spojenie v cestnom tuneli Šibeník: TU! + TU! + TU! + TU! + TU!

 

Video - Nový tunel Šibeník: TU!

 

[Frekvencie v Tuneli Šibeník: RTVS - Rádio Slovensko (92,2 MHz), Rádio Expres (95,3 MHz) a Fun Rádio (99,2 MHz). Hlavné dispečerské centrum sa nachádza na SSÚD Beharovce (Tunel Branisko), odtiaľ bude dispečer komunikovať s prevádzkou tunela a monitorovať dopravnú situáciu. V prípade potreby môže vstúpiť do FM vysielania verejnoprávneho rozhlasu, aby poskytol servisné správy vodičom jazdiacim v tuneli.]

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Ako vzniká inverzia a ako vplýva na šírenie rozhlasových staníc: TU!

 

Technológia nasadená v tuneloch dnes umožňuje šírenie signálu pre štyri FM stanice, takže popri staniciach

Rádio Slovensko, Rádio Expres a Fun rádio, sa do každého tunelu dostane ešte jedna stanica.]

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Od marca 2012 je namiesto názvu SRo - Slovenský rozhlas používaný názov RTVS - Rozhlas a televízia Slovenska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunely na Slovensku:

 

Tunel Bôrik, dĺžka: 999 m, diaľnica: D1 Mengusovce - Jánovce [prevádzka od 05.12.2009]

Tunel Branisko, dĺžka: 4975 m, diaľnica: D1 Beharovce - Branisko [prevádzka od 29.06.2003]

Tunel Čebrať, dĺžka: 1967 m, diaľnica: D1 Hubová - Ivachnová*

Tunel Dargov, dĺžka: 1050 m, diaľnica: D1 Bidovce - Pozdišovce*

Tunel Havran, dĺžka: 2670 m, diaľnica: D1 Turany - Hubová*

Tunel Horelica, Dĺžka: 605 m, diaľnica: D3 Čadca obchvat [prevádzka od 29.10.2004]

Tunel Korbeľka, dĺžka: 5700 m, diaľnica: D1 Turany - Hubová*

Tunel Kysuca, Dĺžka: 584 m, diaľnica: D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto*

Tunel Lučivná, Dĺžka: 250 m, diaľnica: D1 Važec - Mengusovce [prevádzka od 11.12.2007] - bez signálov

Tunel Ovčiarsko, dĺžka: 2275 m, diaľnica: D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka*

Tunel Považský Chlmec, dĺžka: 2200 m, diaľnica: D3 Žilina, Strážov - Brodno*

Tunel Poľana, Dĺžka: 898 m, diaľnica: D3 Svrčinovec - Skalité* [plán prevádzky r. 2011]

Tunel Prešov, dĺžka: 2520 m, diaľnica: D1 Prešov, západ - Prešov, juh*

Tunel Sitina, dĺžka: J: 1440 m; S: 1415 m, diaľnica: D2 Lamačská cesta - Staré Grunty [prevádzka od 23.06.2007]

Tunel Svrčinovec, Dĺžka: 456 m, diaľnica: D3 Svrčinovec - Skalité* [plán prevádzky r. 2011]

Tunel Šibenik, Dĺžka: J: 616 m; S: 590 m, diaľnica: D1 Jánovce – Jablonov [prevádzka od 11/2015]

Tunel Višňové, dĺžka: 7480 m, diaľnica: D1 Višňové - Dubná Skala* [plán prevádzky po r. 2015]

Tunel Žilina, Dĺžka: 651 m, diaľnica: D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka*

 

* - Tunel je v pláne alebo vo výstavbe

 

Mapa tunelov na území Slovenska:  01  02

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

- Aktualizované: 01. apríl 2017 -

 

 

www.power.szm.sk       © 2006 WALTER